Inwestycje wod-kan w gminach Kozy w województwie śląskim i Śmigiel w województwie wielkopolskim otrzymały 36 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Kozy czekają 30 lat

Gmina Kozy to największa gmina wiejska w powiecie bielskim (województwo śląskie). Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 25 mln zł, będzie mogła zrealizować projekt budowy kanalizacji na swoim terenie o długości ponad 32 km.

W ramach realizacji tego projektu, o łącznej wartości niemal 49 mln zł, do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2924 nowych użytkowników. Efekt ekologiczny zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r., a efekt ekologiczny – do końca czerwca 2023 r.

Ludzie bardzo potrzebują kanalizacji, na którą czekają już od prawie 30 lat – powiedział Krzysztof Fiałkowski, Wójt Gminy Kozy. Dodał, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, poprawi się znacznie jakość życia mieszkańców gminy.

Śmigiel zmodernizuje sieć

Wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na zagospodarowanie osadów ściekowych i budowę sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie. Rozbudowana będzie także stacja uzdatniania wody w Robaczynie. Modernizacja sieci i przebudowa przepompowni wody zrealizowana będzie w Karminie. Pieniądze trafią do Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu (powiat kościański, województwo wielkopolskie). Otrzyma on dofinansowanie w kwocie ponad 11 mln zł.

Projekt jest szeroki. Obejmuje wiele zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Śmigiel w miejscowościach: Bronikowo, Chełkowo, Glińsko o długości 9,44 km, przebudowa sieci wodociągowej o długości 7,4 km, przebudowa pompowni wody  w Karminie, modernizacje stacji uzdatniania wody w Starym Bojanowie oraz w Robaczynie oraz modernizacja gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

Po realizacji tego projektu 690 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,36 tys. ton na rok. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2021 r.

Łącznie 70 mln zł

Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł. Podpisanie umów umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj