Ustanowienie nowych wymagań w zapobieganiu powstawania odpadów; rozszerzenie przepisów dot. planów gospodarki odpadami; wyznaczenie do 2030 r. wyższych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych – to niektóre z zapisów w projekcie noweli ustawy o odpadach, którym we wtorek ma się zająć rząd.

Zgodnie z porządkiem obrad Rady Ministrów, we wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak zapisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu, w związku z wejściem w życie unijnych dyrektyw pakietu odpadowego, wymagana jest ich transpozycja do polskiego prawa.

“Projekt ustawy zawiera przepisy w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego (część przepisów dyrektyw pakietu odpadowego została już transponowana do przepisów krajowych) i nie zawiera przepisów wychodzących ponad materię dyrektyw pakietu odpadowego. Projekt nie wprowadza znaczących systemowych zmian w zakresie funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak czytamy w OSR, “główne zmiany zawarte w dyrektywach dotyczą wyznaczenia celów do 2025 r., 2030 r. lub 2035 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów komunalnych do 2035 r.”.

Zaproponowano również m.in. wprowadzenie nowych definicji lub zmiany obowiązujących definicji, dodanie nowego wyłączenia dotyczącego materiałów paszowych określenie minimalnych wymagań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz zmiany w sprawozdawczości.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów napisano, że planowane w projekcie rozwiązania zmienią definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych. Dodane zostaną definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Doprecyzowane zostaną także przepisy odnoszące się do produktów ubocznych i utraty statusu odpadów, a także odnoszące się do zasady “zanieczyszczający płaci”.

Kolejne zmiany mają na celu ustanowienie nowych wymagań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów; rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu planów gospodarki odpadami; dostosowanie przepisów w związku ze zmianą definicji odpadów komunalnych; doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dotyczących odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Projekt wprowadza także cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów. Inne rozwiązania zapisane w projekcie mają na celu wyznaczenie do roku 2030 nowych (wyższych) poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań, a także dostosowanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie oraz potwierdzających recykling do zmienionych wymagań w zakresie sprawozdawczości.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Czytaj więcej

Skomentuj