Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich apelują o objęcie tarczą antykryzysową także samorządów.

Mateusz Morawiecki przedstawił 18 marca założenia rządowego pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł, tj. blisko 10 proc. PKB.

Wśród najważniejszych działań pakietu antykryzysowego znalazło się wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracowników w firmach z problemami, odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące, wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto, mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami.

Apel samorządów

W odpowiedzi Tadeusz Truskolaski, Prezes Unii Metropolii Polskich oraz Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich zwrócili uwagę na konieczność objęcia tarczą antykryzysową także samorządów. Jak tłumaczą, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za 25 proc. wydatków sektora finansów publicz­nych, a ich wydatki inwestycyjne przekraczają 50 mld zł. Jest to prawie połowa krajowych wydatków rozwojowych.

– Zadania inwestycyjne są realizowane przy współpracy z przedsiębiorcami, których sytuacja finansowa ściśle powiązana jest ze stanem finansów zamawiających usługi czyli jednostkami samo­rządu terytorialnego. Finanse samorządowe zagrożone są ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz spadek wpływów z PIT, CIT i PCC – czytamy w komunikacie.

Koronawirus dotyka samorządy. Miasta apelują do premiera

Jednocześnie, aby zapobiec kryzysowi finansów samorządowych i niewypłacalności samorządów, w szczególności dużych miast, przedstawiciele UMP oraz ZMP zaapelowali o wpro­wadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej jst ubytek dochodów w stopniu zapewniającym utrzymanie ich zdolności finansowej na poziomie, który nie będzie zagrażał realizacji podstawowych zadań nałożonych na organy miast, gmin i regionów.

Podkreślili też, że założenia pakietu antykryzysowego, w szczególności jego dwóch filarów: finansowania przedsię­biorstw oraz programu inwestycji publicznych nie będzie możliwe bez stabilnych finansów sektora samorządowego.

Rekompensata dla samorządów

Mechanizm rekompensujący ubytki w dochodach JST powinien zakładać działania:

  1. Wprowadzenie części rekompensującej subwencji ogólnej, pokrywającej na bieżąco ubytki w docho­dach własnych JST, spowodowanych następstwami epidemii;
  2. Zawieszenie, do końca roku 2023 wpłat JST do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ust 1, art. 30 ust. 1 i art. 70a ust 1 ufp (w ramach systemu wyrównawczego);
  3. Zawieszenie do 2023 roku działania przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych;
  4. Wprowadzenie rekompensaty z budżetu państwa za rosnące koszty funkcjonowania niewydol­nego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy ustawowej blokadzie poziomu opłat.

Szczegółowe propozycje można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj