Po godz. 15:00 mają rozpocząć się obrady połączonych senackich Komisji Środowiska, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Senatorowie prawdopodobnie będą chcieli zgłosić poprawki związane u okresem ustalania taryf.

W ostatnim tygodniu października Sejm przyjął projekt uzzw wraz ze zmianami, który zakłada m.in. ustalanie cen wody na 3 lata i wprowadzenie regulatora. Funkcję tę pełnić mają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie jest to jednak jedyne zadanie regulatora. Wśród jego kompetencji znajdzie się również m.in. opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług, czy także wymierzanie kar finansowych za zawyżanie cen oraz nieprzestrzeganie obowiązku konieczności zatwierdzenia ich przez organ regulacyjny.

Dodatkowo regulator będzie monitorował całą branżę i tworzył raporty dotyczące warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Projekt taryfy będzie oceniany nie tylko pod względem zgodności z przepisami uzzw i Prawa wodnego, ale także pod kątem celowości podnoszenia opłat.

W kuluarach krążą głosy, iż część senatorów chce zgłosić poprawki do projektu ustawy, w których m.in. mają zaproponować utrzymanie dotychczasowego zatwierdzania taryf, obowiązujących na 1 rok, zamiast na 3 lata. Jednocześnie weryfikacją i zatwierdzaniem taryf ma zajmować się centralny regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Uzzw nie jest uwzględniona jako punkt do porządku obrad Senatu 9 i 10 listopada. Jeżeli jednak senackie komisje szybko zakończą prace, możliwe jest, że ustawa będzie procedowana w Senacie jeszcze w tym tygodniu.

Czytaj więcej

Skomentuj