Czy nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw sprawi, że do spalarni odpadów będą mogły trafiać tylko odpady zmieszane, a sama spalarnie nie zostaną uznane za instalacje komunalne? Takie obawy wyrażają m.in. przedstawiciele Suez Polska.

Zniesienie regionalizacji instalacji zapowiadane w procedowanym właśnie projekcie u.c.p.g. wprowadza pojęcie „instalacji komunalnej”. Już samo to sformułowanie wywołało niezrozumienie części przedstawicieli branży gospodarki odpadami.

Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, na łamach majowego „Przeglądu Komunalnego”, mówił m.in., że nie do końca wiadomo, czym owa „instalacja komunalna” ma być. Teraz okazało się, czym może nie być.

Jaki jest status spalarni?

Jeden z zapisów art. 35 ustawy o odpadach (który również ma zostać zmieniony w ramach nowelizacji ustawy czystościowej) mówi o tym, że regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych może być zakład spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) lub technologii wykorzystującej nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub wykorzystujący mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych lub przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowo punkt 6a tego artykułu dodaje, że ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, zwana dalej „ponadregionalną spalarnią odpadów komunalnych”.

Brak „lub” wykluczy spalarnie?

Projekt nowelizacji ustawy o u.c.p.g. nawiązuje do tych dwóch punktów. Usuwa jednak w pewnym miejscu łącznik „lub”.

Przedstawiciele Suez Polska w oficjalnym piśmie wystosowanym do Magdy Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, zwracają uwagę, że usunięcie go z punktu 6 nakłada na „instalację komunalną” obowiązek nie tylko spełnienia konkluzji BAT, ale też zapewnienie mechaniczno-biologicznego przetwarzania albo składowania odpadów.

– W związku z powyższym tylko takie instalacje, które zapewniają MBP lub składowanie odpadów powstających w procesie MBP będą mogły być uznane za „instalacje komunalne” – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa Suez Polska, Stephane’a Heddesheimera. – W związku z tym ITPOK-i nie spełniają kryterium uznania za „instalacje komunalne”.

Przedstawiciele Suez twierdzą również, że będzie to miało skutek dla wytwórcy odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów lub pozostałości z sortowania, który musi przekazać je do instalacji komunalnej.

Według nich, jeśli projekt nowelizacji ustawy o u.c.p.g. wszedłby w życie w obecnie procedowanej formie (ostatnio zdjęto go z porządku obrad Rady Ministrów), mogłoby się okazać, że do spalarni będą mogły trafiać tylko odpady zmieszane, a nie te powstające w wyniku przetwarzania w MBP-ach lub pozostałości po ich sortowaniu.

Czytaj więcej

Skomentuj