W 2020 roku strażnicy miejscy z Poznania przeprowadzili ponad 2 tysiące kontroli pod kątem spalania odpadów w piecach domowych. Stwierdzono ok. 500 uchybień. W 472 przypadkach winnych ukarano, a 20 kolejnych spraw trafiło do sądu. Do badań laboratoryjnych funkcjonariusze przekazali 80 próbek popiołu.

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności spalania śmieci oraz jakości używanego opału, należą do najczęściej podejmowanych interwencji Ekopatrolu oraz strażników rejonowych w Poznaniu. W 2020 r. funkcjonariusze przeprowadzili 2319 kontroli spalania odpadów ujawniając około 500 uchybień.

Najczęściej dochodziło do spalania starych mebli. Płyty wiórowe pokryte sztucznymi okleinami przez wielu mieszkańców nadal są traktowane jak drewno opałowe.

Było też kilkanaście przypadków, w których strażnicy ujawnili tzw. wypalanie kabli – w ogniskach spalano plastikową otulinę w celu odzyskania miedzi.

W trakcie kontroli w sytuacjach wątpliwych (gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała), pobierano próbki popiołu i przekazywano je do badań laboratoryjnych.

W minionym roku strażnicy pobrali 80 takich próbek. W zdecydowanej większości wyniki badań jasno wskazywały na spalanie odpadów, z podaniem konkretnych materiałów – np. drewna pokrytego farbą olejną czy innych części stolarki budowlanej, takich jak ramy okienne, ościeżnice drzwi itp.

W 2020 r. przeprowadzono również 489 kontroli jakości paliwa używanego do ogrzewania budynków. Podstawą prawną do takich działań jest Uchwała sejmiku województwa wielkopolskiego.

Strażnicy sprawdzali wilgotność drewna opałowego, a na podstawie certyfikatów określali, czy zakupione paliwo może być spalane na terenie Wielkopolski. Za stwierdzone uchybienia w 78 przypadkach nałożono sankcje przewidziane prawem (mandaty lub pouczenia).

Strażnicy z Ekopatrolu są wyposażeni w sprzęt pomiarowy jakości powietrza. Sprawdzają m.in. poziom pyłów zawieszonych w różnych rejonach, o różnych porach dnia i nocy. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do planowania kompleksowych kontroli spalania w tych częściach miasta, w których najczęściej występują przekroczenia dopuszczalnych norm.

Czytaj więcej

Skomentuj