W Dzienniku Ustaw można znaleźć tekst ujednolicony ustawy o odpadach. Uwzględnia on zmiany wprowadzone specustawą mającą przeciwdziałać skutkom koronawirusa.

Tekst jednolity ustawy o odpadach obejmuje wszystkie zmiany jakie wprowadzono przed 16 kwietnia (np. ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Chodzi m.in. te dotyczące ewidencji odpadów w systemie BDO (przedłużona możliwość prowadzenie jej w wersji papierowej), przepisy dotyczące postępowania z odpadami medycznymi. Dzięki specustawie dodatkowe kompetencje w zakresie gospodarki odpadami otrzymali także wojewodowie.

Mogą oni zmieniać zasady selektywnej zbiórki odpadów, np. zmienić częstotliwość odbioru odpadów, zmniejszać liczbę frakcji, a także umożliwić uznanie wszystkich odpadów za zmieszane. nić częstotliwość odbioru odpadów, zmienić sposób ich segregacji. Jeśli firmy odbierające i przetwarzające odpady nie będą mogły normalnie funkcjonować, wojewoda może nakazać przekazanie odpadów bezpośrednio na składowisko lub do spalarni.

Jak bardzo potrzebne są jasne przepisy w tym zakresie pokazuje przykład z województwa wielkopolskiego. Związek międzygminny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” poprosił, by odpady z miejsc kwarantanny i miejsc izolacji trafiające wcześniej do instalacji zakładu „Orli Staw” kierować bezpośrednio na składowisko, bez wcześniejszego sortowania. Wojewoda się nie zgodził, wskazując spalarnie jako najbezpieczniejszy sposób utylizacji odpadów. Obie działające w Wielkopolsce odmówiły ich przyjęcia.

Źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj