Ruszyła kampania „Warszawskiego programu ochrony zasobów wody”, którego celem jest ochrona i zwiększenie zasobów wody w Warszawie.

Na program składają m.in. dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających oraz zbiorników wodnych. Realizatorami programu są jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy.

Dotacje retencyjne

Do 31 lipca 2020 r. można składać wnioski o dotację na budowę zbiorników do zbierania deszczówki. Dotacje są skierowane:

  • do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w wysokości do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż:
  • 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, w wysokości do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Jak podaje Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy, dotychczas wpłynęło 606 wniosków, na kwotę 2,52 mln zł z 3,5 mln zł zarezerwowanych na ten cel. Przygotowano 191 umów o dotację, a pozostałe wnioski są w opracowaniu i uzupełnianiu danych przez wnioskodawców. Podpisano 99 umów. Pierwsze dotacje zostały już rozliczone (wypłacono 12 000 zł na podstawie 3 dotacji). Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.

Obszary naturalnej retencji

W tym roku Stolica realizuje projekt ochrony zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy, w ramach którego zostaną poprawione właściwości retencyjne wybranych terenów np. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych. Planowana jest również budowa zastawek na rowach melioracyjnych w rezerwacie przyrody Las Kabacki oraz adaptację zastawki w rezerwacie przyrody Morysin do potrzeb ochrony jego walorów.

Urząd zapowiada też „rozpłytowanie” powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody, np. asfaltowych czy betonowych.

W czerwcu 2020 r. zakończą się prace na torowisku przy ul. Grochowskiej. Dzięki tej inwestycji będzie w Warszawie łącznie 25 km zielonych torów tramwajowych. Nad Trasą Łazienkowską realizowany jest także Zielony Bulwar –  obok chodnika pojawi się więcej zieleni i ławek (realizacja w II połowie 2020), a na al. Jana Pawła II (do końca listopada 2020) pojawi się dwukrotnie więcej zieleni.

Od 2019 r. na terenach Zarządu Zieleni istnieje 20 ha łąk kwietnych w parkach i ponad 80 ha trawników przyulicznych pozostawionych jako tzw. miejskie łąki – trawy i rośliny dwuliścienne, które magazynują wodę. Planujemy w kolejnych latach rozpłytowywać po ok. 2000 m2 w 10 lokalizacjach.

Kanały miejskie i ujęcia wody podziemnej

Zmieniane są funkcje kanałów – z 29 zarządzanych przez miasto kanałów wybrano sześć, na których zostaną założone urządzenia piętrzące i sterujące przepływem wód. W podpiętrzonych kanałach powstanie magazyn wody istotny dla przyrody, siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Wykonane zostały już prace na pierwszym z nich – Kanale Gocławskim. Dzięki piętrzeniu w kanałach napełniono również przyległe do nich zbiorniki: Jezioro Balaton, Jezioro Kamionkowskie oraz Zespół zbiorników w Parku Skaryszewskim.

Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców jest 85 ogólnodostępnych ujęć wody podziemnej tzn. ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej. Ujęcia wody podziemnej mogą być alternatywnym dla mieszkańców dostępem do wody pitnej, w przypadku długotrwałego niskiego poziomu Wisły. Obecnie analizowane są możliwości prawne zachowania ujęć miejskich oraz ujęć prywatnych, np. poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy wnioskowaniu o zmiany przepisów ogólnokrajowych.

Procedury planistyczne

Działania zapobiegające odwodnieniu miasta i zwiększeniu retencji uwzględniane są również w miejscowych planach przestrzennego już na etapie planowania, na etapie uzgodnień w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu planowanych inwestycji, poprzez zastosowanie zielono-błękitnej infrastruktury (zielone dachy i ściany, ogrody deszczowe), konieczność retencjonowania wód opadowych czy zakaz likwidacji istniejącej sieci hydrograficznej (kanały, rowy) i jej zakrywania.

– Przygotowujemy „Kodeks dobrych praktyk w procesie inwestycyjnym”, w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych. Rekomendacja do jego stosowania będzie dotyczyć jednostek miejskich, deweloperów i indywidualnych inwestorów prywatnych. Przykłady realizacji takich działań to Ośrodek Sportu i Rekreacji na Pradze-Południe (ul. Siennicka 40), gdzie mamy kompleks sześciu ogrodów deszczowych – przekazała rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

Susza – bezpłatne webinarium

Problem suszy dotyczy dużych i małych miast, a także terenów wiejskich. W piątek, 26 czerwca redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” organizuje bezpłatne webinarium „Rola samorządów w przeciwdziałaniach skutkom suszy, będącej wynikiem zmian klimatycznych”. Będą w nim uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Program i zapisy dostępne są na stronie susza.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj