To pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie. W ramach przedsięwzięcia do ponad 3,5 tys. interesariuszy rozesłano ankietę Stop Suszy. W tym roku rozpoczną się półroczne konsultacje społeczne Planu a zakończenie prac nastąpi do końca 2020 r.

– Przygotowywany przez Wody Polskie Plan przeciwdziałania skutkom suszy to dokument o strategicznym znaczeniu. Właśnie do niego będą się odnosiły wszystkie późniejsze, konkretne działania minimalizujące skutki suszy, podejmowane zarówno przez organy administracji rządowej, jak i samorządy – mówi Wojeciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zła sytuacja Polski na tle Europy

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i lokalne społeczności. Dane na temat rozmiarów tego zjawiska w Polsce są alarmujące.

– Na jednego Polaka przypada rocznie ok. 1,6 tys. m sześć. wody odpływającej rzekami. Średnia dla całej Europy to 4,5 tys. m sześć. W trudnej walce z suszą potrzebne są działania długofalowe, strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania jej skutków – wyjaśnia Rafał Jakimiak, specjalista z Wydziału Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW WP.

Ankietyzacja w toku

Celem trwającej ankietyzacji jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu zagrożeń oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Wśród interesariuszy objętych badaniem są zarówno instytucje administracji publicznej (ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej, administracja samorządowa), jak i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe związane z gospodarowaniem wodą i ochroną zasobów wodnych.

Pytania ankiety dotyczą występowania zjawiska suszy i wywoływanych przez nią strat. Odpowiedzi umożliwią zgłoszenie do Planu, realizowanych oraz planowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. W ciągu pierwszych 21 dni do systemu ankietyzacji zarejestrowało się 39 proc. respondentów, a ankietę wypełniło ponad 10 proc. uprawnionych. Zakończenie ankietyzacji przewidziano na 8 lutego 2019 r.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Wystarczy postawić na bobra europejskiego, dać mu przywrócić za darmo naturalną retencje. Znając realia PL będzie betonowanie rzek i budowa sztucznych zbiorników dla lobby hydrotechnicznego….

  2. Tyle firm, instytucji i ludzi robi ten Projekt, że w sumie nie wiadomo kto go robi ale ważne że robi a potem będzie można powiedzieć, że to ja (WP) go zrobiłem – czy o to chodzi?

Skomentuj