Marszałek Bogusław Śmigielski spotkał się w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach z Radą Nadzorczą i Zarządem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Omówiono problemy związane z przyszłością funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zaopatrzenia regionu w wodę.

Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem gęstości sieci wodociągowej, gdyż wyposażone są w nią wszystkie miasta regionu. Z urządzeń wodociągowych korzysta około 4,5 mln mieszkańców, w tym ponad 3 mln dostarczanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW). W zarządzie GPW znajdują się dwa zbiorniki wodne: Goczałkowice i Kozłowa Góra. W ciągu doby przedsiębiorstwo dostarcza 420 tys. m sześć. wody. Budowany od ponad 100 lat pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę Śląska pozwala w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych na sprawny przerzut wody na zagrożone obszary.

W ostatnich latach systematycznie maleje wielkość wody sprzedawanej przez GPW. Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie: budowa nowych i wykorzystywaniu w coraz większym stopniu własnych ujęć wody przez odbiorców hurtowych, zakup wody z konkurencyjnych przedsiębiorstw, spadek zużywanej wody przez zakłady przemysłowe itp.

GPW od lat prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców, w tym również spoza granic województwa oraz aktywniejszego programu promocji swojej wody, która odznacza się wysokimi parametrami jakościowymi. Przedsiębiorstwo liczy także na efekty współpracy w ramach Śląskiego Klastra Wodnego, którego głównymi celami jest ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych oraz wzrost niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Jest to również jedna ze ścieżek pozyskania na ten cel funduszy unijnych.

W opinii prezesa GPW, Jarosława Kani dla utrzymania wysokiej niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę województwa śląskiego, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisów regulujących zaopatrzenie w wodę w ustawie metropolitalnej, uwzględniających specyfikę regionu. Także zapisy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie biorą pod uwagę szczególnych uwarunkowań funkcjonowania aglomeracji śląskiej i powinny zostać zmienione. 

źródło: Biuro Prasowe Marszałka Śląskiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj