Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania tereny zdegradowane.

Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowanych w dwóch częściach programu Ochrona powierzchni ziemi. Będzie można ubiegać się o pożyczkę na rekultywację terenów zdegradowanych lub dotację na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów.

Przewidziano współfinansowanie rekultywacji powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka. Chodzi tu o przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych (w szczególności przez usunięcie odpadów, remediację – czyli usuwanie zanieczyszczeń, np. ropą, działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkody w środowisku oraz ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji) oraz zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Współfinansowanie może też dotyczyć przeprowadzenia działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Czytaj więcej

Skomentuj