1 / 2

Dzięki znacznemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy warszawskie parki (Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu) przejdą rewitalizację.

Przewiduje to umowa podpisana 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy NFOŚiGW a Warszawą. Przedsięwzięcie za 23 mln zł dofinansowano kwotą 16 mln zł w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). Prace na obszarze ok. 75 ha potrwają do 2020 r.

– Przedsięwzięcie zakłada stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody – zapowiedział Roman Wójcik, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, który 20 kwietnia 2017 r. w imieniu NFOŚiGW podpisał z Michałem Olszewskim, Zastępcą prezydenta Warszawy umowę na dofinansowanie projektu.

– Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu – podkreślił Sławomir Mazurek, wiceszef resortu środowiska.

A ponadto zauważył: – Mówiąc o finansowaniu projektów proekologicznych ze środków unijnych często nie dostrzegamy zróżnicowania obszarów wsparcia. Wdrażane przez NFOŚiGW działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (II typ projektów) koncentruje się na rozwoju terenów zieleni w miastach. Ten szczególny typ projektów wyróżnia się spośród innych opisanych w Programie Operacyjnym, choćby dlatego, że: przysparza nowych terenów zielonych, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez odpowiednie nasadzenia, przywraca ekosystemom miejskim rodzime gatunki roślin, a oprócz tego przeciwdziała rozprzestrzenianiu się hałasu.

– Dzięki wsparciu NFOŚiGW mieszkańcy Warszawy zyskają przyjazną przestrzeń. Integralnym elementem ekologicznych projektów, w tym tego warszawskiego, jest stworzenie warunków udostępnienia obiektów zieleni mieszkańcom, jako miejsca rekreacji. Obiekty zieleni tworzone lub rewitalizowane ze środków UE są obiektami dla mieszkańca. Nie trzeba tego tłumaczyć tutaj, na Polach Mokotowskich, tradycyjnym od dziesiątków lat miejscu wypoczynku warszawiaków. Będą one po realizacji przedsięwzięcia piękniejsze. Podkreślenia wymaga, że m.in. walory środowiskowe i społeczne będą nadane terenowi, który przez długi czas był użytkowany jako baza przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami, a teraz stanie się częścią parku – dodał po podpisaniu umowy Roman Wójcik Z NFOŚiGW.

Wszystkie tereny objęte przedsięwzięciem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą też sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Inicjatywa zlokalizowana jest na terenie czterech dzielnic Warszawy: Ochota i Śródmieście (Pole Mokotowskie), Włochy (Ogrody Kosmosu) i Żoliborz (Park Żeromskiego). Teren na którym realizowane będą zadania to łącznie obszar o powierzchni 74,78 ha: Park Żeromskiego – 4,7 ha; Park Pole Mokotowskie – 68,4 ha; Park Ogrody Kosmosu – 1,68 ha. Obecnie część tego terenu (Włochy – 1,68 ha i Pole Mokotowskie – 5,11 ha) to obszar zieleni nieuporządkowanej, niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Miejsce zostanie oczyszczone, założone będą trawniki, powstaną tam m.in. zbiorniki wodne, place zabaw, ogrodzona strefa dla psów.

Projekt Parku Ogrody Kosmosu to park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego ze ścieżkami spacerowymi, ogrodem wypoczynkowym, boiskiem rekreacyjnym. Odtworzona w nim będzie także aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu.

Prace w Parku Żeromskiego to przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny, będą także nowe nasadzenia roślin.

We wszystkich parkach zakłada się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska dla owadów. Dużo uwagi poświęcono retencji wodnej – będą naturalistyczne zbiorniki wodne, a w parku na Żoliborzu wybudowana zostanie studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Prawie takie same parki miały być w jednym z miasta podkarpacia. niestety prowincja nie otrzyma dofinansowania na realizacje rewitalizacji parków. Bez wsparcia finansowego nie można liczyć na to, że kiedykolwiek wybudowane zostaną.

  2. 16 milionów brzmi bardzo znacząco jednak to tylko kropla w morzu potrzeb warszawskich parków szczególnie tych które znajdują się po praskiej stronie! Praga bardzo się zmienia i coraz więcej inwestycji poprawia jej wizerunek jednak bez wyraźnego przeobrażenia parków o bardzo słej kondycji nie da się cieszyć z tych sukcesów dzielnicy bo to parki są miejscem gdzie mieszkańcy spędzają czas wolny i odpoczywają od pracy zmian itp…

Skomentuj