Ministerstwo Środowiska wydało oświadczenie w sprawie pojawiających się ostatnio publikacji i wypowiedzi dotyczących weryfikacji list projektów kluczowych.

W związku z publikacjami na temat weryfikacji listy projektów do Programu Operacyjnego pojawiającymi się w różnych mediach oraz licznymi zapytaniami ze strony wnioskodawców MŚ informuje, że zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, są wskazywane przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.

Listy indykatywne projektów zostały opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sytuacji, gdy nie został jeszcze powołany Komitet Monitorujący, a funkcjonujący tymczasowo Pre-komitet nie zatwierdził wstępnej wersji kryteriów wyboru projektów. Oznacza to że lista podlegająca obecnie weryfikacji nie została ogłoszona przez MRR zgodnie z obowiązującym trybem.  

Nieprawdą jest sugerowanie przez niektórych przedstawicieli samorządu, że jakiekolwiek środki zostały im obiecane. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w przypadku projektów dużych (w sektorze środowiska to projekty o wartości powyżej 25 mln euro) decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Europejska. Pozostałe „mniejsze” projekty miały konkurować ze sobą na liście i podlegać ocenie według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Samo umieszczenie projektu na liście nigdy nie było jednoznaczne z przyznaniem dotacji na jego realizację.

W związku z weryfikacją listy projektów ogłoszoną przez Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Środowiska zadecydował, iż udzielanie wsparcia będzie odbywało się na zasadach konkursowych. Tryb konkursowy wyłoni projekty najlepiej przygotowane i w największym stopniu przyczyniające się do poprawy standardów środowiskowych.  

Minister Środowiska podjął decyzję o utrzymaniu na liście jedynie takich projektów, które:

  1. nie otrzymały dofinansowania w poprzednim okresie programowania (w latach 2004-2006) ze względu na wyczerpanie środków ale przeszły wymagane prawem procedury z wynikiem pozytywnym;
  2. są strategiczne z punktu widzenia rozwoju kraju i wymagają objęcia szczególnym comiesięcznym trybem monitorowania (ostateczne przyznanie dotacji i tak jest uzależnione od przygotowania dokumentów w ściśle określonych terminach).
Do udziału w konkursie nie będzie potrzebne przygotowanie żadnych dodatkowych dokumentów – wszystkie projekty zarówno te już umieszczone na liście, jak i biorące udział w konkursie będą oceniane według tego samego zestawu kryteriów, które zostaną w najbliższym czasie zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ.  

Niezwłocznie po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów resort środowiska planuje ogłoszenie konkursów, tak aby możliwie najszybciej rozpocząć wydatkowanie unijnych środków. Resort planuje ogłoszenie rund konkursowych w roku 2008 w następujących terminach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

   
   
Rzecznik Ministra Środowiska
Elżbieta Strucka

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj