1 / 4

W ośmiu gminach należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zainwestowanych zostanie 17,6 mln zł. Na 86 hektarach powstaną nowe parki, skwery oraz tereny zieleni przyulicznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 13,8 mln zł unijnego wsparcia na projekt, który pochłonie 17,6 mln zł. Na 86 hektarach powstaną dwa nowe parki, trzy skwery, uporządkowaniu i renowacji ulegną tereny zieleni w sześciu lokalizacjach, a także odnowione zostaną dwa ciągi zieleni przyulicznej.

Umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia “Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” podpisali 13 listopada w Szczecinku: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – przewodniczący zarządu Waldemar Miśko, członek zarządu Krzysztof Bagiński i skarbnik związku Edyta Tomaszewska. Na uroczystości obecna była także poseł Małgorzata Golińska z okręgu koszalińskiego oraz władze samorządowe.

Przedsięwzięcie obejmie 86,82 ha na terenie ośmiu gmin: Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek, Borne-Sulinowo, Karlino, Połczyn Zdrój, Gościno, Tychowo. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu wyniesie 14,5 ha. Na terenie Szczecinka projekt będzie realizowany przez dwa podmioty. Miasto Szczecinek będzie odpowiadało za stworzenie strefy aktywnego wypoczynku w postaci skweru przy osiedlu Kopernika oraz za rewitalizację lasku komunalnego. Z kolei powiat Szczecinek przygotuje rewitalizację szpaleru drzew przydrożnych w pasach zieleni przy ul. 28 Lutego.

To już drugie dofinansowanie, które w tym roku ze środków unijnych, przyznano Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W lutym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dofinansowanie w kwocie 11,5 mln zł budowy dziesięciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwóch „gniazd” (zespołu pojemników półpodziemnych) na tamtejszym terenie. Projekt wart 16,4 mln zł jest finansowany z działania “2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Czytaj więcej

Skomentuj