Prawo wodne obowiązuje w pełnym zakresie dopiero od początku tego roku, a już czeka je kolejna nowelizacja. Chodzi o wydawanie zgód i orzeczeń wodno-prawnych, zróżnicowanie stawek za usługi wodne z uwagi na cel i możliwość finansowania inwestycji w gospodarce wodnej przez NFOŚiGW.

Od początku roku nowe przepisy utrudniają uzyskanie dokumentacji wodnoprawnej, co spowalnia np. realizację publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Pod koniec lutego Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne po raz pierwszy.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji), stosować się będzie przepisy obowiązujące przed wcześniej. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Zmiana daje również możliwość zaliczenia na poczet kar rozpoczętych już inwestycji środowiskowych przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (w kwestii ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków).

Prawo wodne. Wkrótce pierwsza nowelizacja ustawy

Kolejna nowela za pasem

Tymczasem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało już projekt kolejnej nowelizacji. Dotyczy ona przepisów związanych z dokumentacją wodnoprawną.

Ma to, jak czytamy w zapowiedzi projektu, sprzyjać „obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych (…). Ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych”.

Będą oświadczenia o przeznaczeniu wody?

Zmiany mają również uściślić kwestie związane z opłatami za pobór i dostawę wody. Dotyczy to rozliczeń między przedsiębiorstwami wod-kan i PGW Wody Polskie oraz odbiorcami usług.

Przed wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego odbiorcy przemysłowi pobierali wodę, ale nie różnicowano stawek w zależności od tego, czy przeznaczają ją do spożycia, czy na inne cele. Teraz stawki są zróżnicowane, jednak przedsiębiorstwa nie mogą żądać od odbiorców oświadczeń o przeznaczeniu wody. Ministerstwo rekomenduje „wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia”, na bazie których będą ustalone opłaty zmienne za usługi wodne. Proponowane jest też wprowadzenie progu kwotowego, od którego uzależniony jest obowiązek wnoszenia opłat za usługi wodne.

Problem z finansowaniem z NFOŚiGW

Dodatkowo MGMiŻŚ w projekcie nowelizacji zwraca uwagę na fakt, że Prawo wodne nie daje podstaw prawnych do finansowania inwestycji w gospodarce wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy się spodziewać, że nowelizacja ma także zmienić tę sytuację.

Planowany termin przyjęcia projektu to II kwartał 2018 r.

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj