Unia Europejska może sfinansować nawet 75% szacowanych na 120 mln zł kosztów budowy i modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Bełchatowie. Pełną aplikację do Funduszu Spójności przygotowuje krakowska firma LEMTECH Konsulting.
Władze miasta i gminy Bełchatów planują, dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przepompowniami i korektorami, przebudowę oraz remont istniejącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, modernizację ujęcia wody oraz powstanie instalacji do przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków (bełchatowska oczyszczalnia została już dwa lata temu dostosowana do odbioru dodatkowej ilości ścieków).
Poprawa infrastruktury technicznej w Bełchatowie wpłynie korzystnie nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również na standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną gminy, co bezpośrednio wiąże się z możliwością powstania nowych miejsc pracy.
W aglomeracji bełchatowskiej żyje obecnie 74 tys. mieszkańców, a ich liczebność przez ostatnie ćwierćwiecze wrosła niemal sześciokrotnie. Jednak, niestety, wraz z tak dynamicznym rozwojem nie szły w parze inwestycje w infrastrukturę komunalną, dotyczy do zwłaszcza wodociągów i kanalizacji. Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, np. rury z lat 70. poprzedniego wieku są nieszczelne i poprzerastane korzeniami. Zdarzają się przypadki, iż ścieki odprowadzane są do nieszczelnych szamb, przydrożnych rowów oraz łąk, zatruwając glebę. Szkodliwe substancje trafiają także bezpośrednio do rzeki Rakówki, której wód przez to nie można zaliczyć do żadnej z klas czystości.
Firma LEMETCH Konsulting, zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Miasta, odpowiada za przygotowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, dokumentacji przetargowej dla poszczególnych kontraktów oraz oceny oddziaływania na środowisko całego przedsięwzięcia, którego wartość wyceniono na 120 mln zł (116,8 mln zł przypada na miasto, reszta na gminę).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj