Trwają prace nad wprowadzeniem circular economy w Polsce. Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że wkrótce ruszą w tej sprawie konsultacje społeczne.

O mapie drogowej gospodarki obiegu zamkniętego podczas Forum Recyklingu opowiadał Łukasz Sosnowski, sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju.

Sosnowski podsumował również prace zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, w ramach którego powołano cztery grupy robocze dotyczące odpadów, edukacji i promocji, biogospodarki oraz nowych modeli biznesowych.

Dzięki zaangażowaniu ok. 200 partnerów sformułowano pierwsze konkretne działania oraz zidentyfikowano bariery dla wdrażania GOZ w Polsce. Jednym z wniosków jest, by rozszerzona odpowiedzialność producenta, jako zagadnienia najbardziej oddziałujące na społeczeństwo, stanowiło priorytet dla polskich działań, prowadzonych z myślą o GOZ.

Projekt mapy drogowej GOZ, jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, będzie niebawem upubliczniony.

– Planujemy, by jeszcze tej jesieni projekt mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym został przedstawiony do uzgodnień międzyresortowych i do konsultacji publicznych, by można było już formalnie wypowiedzieć się do tego dokumentu – zapowiada Łukasz Sosnowski.

Ministerstwo Rozwoju podsumowało prace zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

Czytaj więcej

Skomentuj