W Częstochowie od 24 marca można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska – montaż kolektorów słonecznych, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest. Uproszczono też procedury przyznawania dotacji.

Podczas lutowej sesji częstochowscy radni przyjęli trzy uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną powietrza. Dwie pierwsze dotyczą modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach, a trzecia – usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.

Ułatwiono też procedury składania wniosków. Nie jest wymagany podpis kwalifikowany, wystarczy skan kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przesłania wniosku w wersji papierowej za pomocą poczty lub kuriera. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości.

Dotacje na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z klasą V, może wynieść do 70 proc. kosztów netto inwestycji, wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym. W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50 proc. ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacje przeznaczone są również na pokrycie części kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Dofinansowywane będą także koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60 proc. kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj