Umowa obejmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK oraz przyjmowanie odpadów selektywnych w mobilnych punktach zbierania odpadów komunalnych.

Wodociągi Jaworzno podpisały z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych umowę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Spółka wodociągowa zacznie realizować zadania pod koniec roku.

Wodociągi Jaworzno wyposażą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady), a w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki na selektywną zbiórkę.

Umowa obejmować będzie również: oznakowanie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, utworzenie biura obsługi klientów, sporządzanie sprawozdań i raportów, przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów oraz transport odpadów komunalnych do miejsc zagospodarowania.

– Dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora systemu gospodarki odpadami przebiegła płynnie i była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK w Jaworznie.

27 marca firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Odbiór i transport odpadów rozpocznie się pod koniec tego roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. Jak informują Wodociągi Jawoczno, termin rozpoczęcia będzie uzależniony od wykonania przedmiotu dotychczas obowiązującej umowy z konsorcjum firm AVR/Miki.

Rękawiczki jednorazowe i nawilżane chusteczki trafiają do toalet

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Wodociągi mogą mieć interes w tym, by odpady nie zalegały na terenie aglomeracji, gdyż mogą zanieczyszczać wody powierzchiowe i podziemne, stanowiące źródło wody dla wodociągów.

Skomentuj