Jakie są problemy i jak gminy mogą aktywnie zarządzać mieniem? Jakie są instrumenty wspierające i formy finansowania przedsięwzięć z tego zakresu? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem”.

Zarządzanie mieniem komunalnym powinno być efektywnym narzędziem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. Tym bardziej, że istnieje wiele przykładów, że służy ono środowisku i jego ochronie. Skuteczne zarządzenia mieniem zapobiega degradacji danego obszaru środowiska, np. poprzez wdrażanie odpowiednich działań polegających na rewitalizacji czy właściwym planowaniu.

W wykonywaniu tych zadaniach pomaga wykorzystanie nowych technologii np. GIS i nowych formuł inwestycyjnych jak partnerstwo publiczno-prywatne. Łączą się z tym także kwestie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przestrzegania zasad transparentności w zawieraniu wzajemnych zobowiązań w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem kapitału prywatnego.

Po co i dla kogo?

Wszystko razem służy rozwojowi usług komunalnych i wprowadzaniu nowych rozwiązań do obszarów takich jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, zieleń miejska, mieszkalnictwo, drogownictwo, itd. To z kolei przekłada się na ochronę powietrza, gleb, wody, jakość życia mieszkańców i wielu innych.

Obowiązkiem zarządzających mieniem komunalnym jest ochrona tego mienia oraz zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu tego obowiązku, należyta dbałość i grunty, budynki, środki finansowe, należności, ale też wartości niematerialne i prawne. Wszystko to stanowi olbrzymi potencjał, który przez wiele samorządów nie jest w pełni wykorzystywany.

Chcemy nauczyć samorządy jak usprawnić proces zarządzania mieniem, jak efektywnie planować koszty i przychody gminy w tym obszarze, ale też jak przez to dbać środowisko i zdrowie mieszkańców.

Konferencja on-line adresowana jest do wszystkich samorządowców w Polsce odpowiedzialnych za: inwestycje komunalne, gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska, finanse samorządowe. Skierowana jest również do: branży komunalnej, architektów, urbanistów, dostawców technologii GIS, instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin, prywatnych inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.

Tematyka konferencji

Wydarzenie rozpocznie się wykładami pt. „Krajowy Plan Odbudowy szansą rozwojową dla samorządów aktywnie zarządzających mieniem komunalnym” oraz „Czas na finansowanie zwrotne programów rewitalizacji – nowe podejście do planowania inwestycji w gminnych programach rewitalizacji”.

W dalszym etapie dowiemy się jak w praktyce podnieść efektywność wykorzystania mienia komunalnego. Zaprezentowane zostaną sprawdzone rozwiązania polskich gmin, które prowadzą aktywną politykę zarządzania majątkiem komunalnym. Przedstawione zostaną też formy finansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji, nowości technologiczne wspierające JST w gospodarce nieruchomościami oraz zaawansowane narzędzia GIS wspierających zarządzanie gminą w obszarze gospodarki nieruchomościami, a także efektywne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie mieniem gminy. Podczas wykładów odpowiemy też na pytanie jak rewitalizacja zmienia efektywność gospodarowania mieniem z perspektywy samorządów.

Na przykładzie Radomia poznamy sposób na efektywną gospodarkę nieruchomościami i gospodarowanie przestrzenią. Poznamy również współczesne problemy zarządzania obiektami komercyjnymi. Na jednym z wykładów zostanie zaprezentowana ocena organów nadzoru i kontroli w sprawie rozmaitych metod finansowania inwestycji i stosowania niektórych instrumentów finansowych – wątpliwości dotyczące charakteru niektórych transakcji JST. Dopełnieniem konferencji będą formy finansowania przedsięwzięć z zakresu PPP.

Bezpłatna konferencja online odbędzie się we wtorek, 27 października. Organizatorem wydarzenia jest redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny”, a partnerem Dnb Bank Polska. Patronat objął Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Związek Miast Polskich.

Więcej informacji znajduje się na stronie gospodarowaniemieniem.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj