Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o 2,1 proc. zwiększyła się ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez Polaków. W 2019 r. na jednego mieszkańca przypadło średnio 332 kg zebranych odpadów. To o 7 kg więcej niż w 2018 roku.

W 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z gospodarstw domowych odebrano 10,8 mln ton odpadów, co stanowiło 84,5% wszystkich
wytworzonych odpadów komunalnych.

Odpady komunalne wytworzone: 2018 vs. 2019

Wyszczególnienie 2018 2019 2018 = 100
w tys. ton
Ogółem 12 485,4 12 752,8 102,1
Odebrane lub zebrane selektywnie 3 608 3 977,4 110,2
Zmieszane 8 877,5 8 775,3 98,8

 

W 2019 r. funkcjonowało 2190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa.

Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

 • odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6%), w tym:
  • recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0%),
  • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0%),
  • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5%),
 • unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4%), w tym:
  • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4%),
  • przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0%).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej.

W 2019 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni około 52,8 ha. W 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1873 dzikich wysypisk.

Czytaj więcej

Skomentuj