Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie ws. ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Cena ta została określona na poziomie 319,6 zł za MWh.

Określona w rozporządzeniu cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów realizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Biorąc pod uwagę znaczenie ww. rozporządzenia, jak również mając na celu przeprowadzenie transparentnego procesu ustalania ceny maksymalnej, zarządzeniem ministra klimatu i środowiska z 23 grudnia 2020 r. powołany został Zespół ds. przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej.

Określenie wysokości ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia pierwszej fazy systemu wsparcia, a w związku z tym – dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Informacja dot. ceny maksymalnej jest bowiem ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację.

Zakładana w ustawie moc zainstalowana na poziomie 5,9 GW odpowiada mocy z morskich farm wiatrowych na 2030 r., wskazanej w przyjętej przez rząd Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Terminowa realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe jest również niezwykle istotna dla spełniania zobowiązań Polski, wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Zaproponowana pierwotnie w projekcie rozporządzenia cena maksymalna, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej, uległa zwiększeniu z 301,5 zł do 319,6 zł/MWh. Jest to cena uwzględniająca koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia ona zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Czytaj więcej

Skomentuj