Mieszkańcy Katowic, którzy utworzą zielony dach, ogród wertykalny lub zieloną fasadę budynku, mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości – przypominają włodarze miasta.

– W Katowicach stawiamy na ekologię i działania na rzecz ochrony klimatu. Realizujemy liczne zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu, powstają nowe parki, a w mieście przybywa zbiorników retencyjnych. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej w wiele projektów angażują się także nasi mieszkańcy. To oni m.in. sieją łąki kwietne, sadzą drzewa z aplikacji czy adoptują stare donice. Takie działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta i teraz chcemy premiować tych, którzy pójdą o krok dalej, tworząc zieloną przestrzeń w obrębie swojego budynku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zielony dach, ogród wertykalny bądź zielona fasada

Na terenie Miasta Katowice obowiązuje uchwała nr XXXVII/827/21 Rady Miasta Katowice z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady zmieniona uchwałą nr XXXIX/849/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września. Uchwała została podjęta na wniosek Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice, po dokonanej analizie i rozpoznaniu zagadnienia, w tym przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Katowice.

Warunki zwolnienia od podatku

Uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych, w których utworzono zielone dachy lub ogrody wertykalne na ścianie budynku lub które posiadają zielone fasady na co najmniej jednej całej ścianie budynku.

Przesłanką do zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku zielonej fasady aby skorzystać ze zwolnienia powinna być ona na całej ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące winny być ukorzenione w ziemi. Powyższe stanowi o możliwości skorzystania ze zwolnienia w pierwszym roku. Z kolei kontynuacja zwolnienia jest możliwa przy ich utrzymaniu w kolejnych latach. Uchwała ta wpisuje się w działania Miasta Katowice prowadzone na rzecz ekologii i poprawy klimatu oraz premiuje podatników dbających o środowisko. Zwolnieniem objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w budynkach mieszkalnych a ulgi skierowane są zarówno do mieszkańców jak i przedsiębiorców. Przy tworzeniu zapisu dotyczącego zwalnianej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w całości lub w 50% wzięto pod uwagę następujące okoliczności:

  • fakt, iż budynki o mniejszej liczbie kondygnacji posiadają mniejszą kubaturę, która w sposób proporcjonalnie mniejszy negatywnie oddziaływuje na tworzenie się „miejskiej wyspy ciepła”;
  • zachętę do powstawania niższej zabudowy (do 6 kondygnacji) co wpływa również pozytywnie na efekt przewietrzania miasta oraz niższą emisję ciepła przez te budynki;
  • istnienie w przeważającej części budynków do 6 kondygnacji w śródmieściu co ma zachęcić do realizacji przedsięwzięcia w postaci zielonych dachów i ogrodów wertykalnych w tej części miasta a co jest pożądane z uwagi na fakt, iż ilość terenów zielonych w mieście, gdzie mamy do czynienia z terenem intensywnie zabudowanym jest znacznie mniejsza niż na obrzeżach miasta. Zieleń miejska w przestrzeni miasta (zwłaszcza w zwartej zabudowie takiej jak centrum) wpływa bowiem na poprawę komfortu termicznego mieszkańców z uwagi na fakt, iż łagodzi warunki termiczne, podwyższa wilgotność, poprawia lokalną cyrkulację powietrza, sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń.

Trzeba się spieszyć

Aby skorzystać ze zwolnienia należy w trakcie obowiązywania uchwały utworzyć i utrzymywać zielony dach lub ogród wertykalny bądź posiadać i utrzymywać zieloną fasadę a także złożyć oświadczenie w tej sprawie do Urzędu Miasta Katowice na wzorze wprowadzonym uchwałą wraz ze stosownymi dokumentami, o których mowa w uchwale tj. deklaracją na podatek od nieruchomości i dokumentacją fotograficzną. Zwolnienie w związku z utworzeniem zielonego dachu lub ogrodu wertykalnego lub posiadaniem zielonej fasady będzie przysługiwało od początku roku, następującego po roku, w którym utworzono zielony dach lub ogród wertykalny lub oświadczono o posiadaniu zielonej fasady.

Uchwała obowiązuje do 30.06.2024 r. z uwagi na wygaśnięcie w tym terminie przepisów prawa unijnego, w oparciu o które udzielana jest pomocy de minimis.

Czytaj więcej

Skomentuj