Łącznie na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka znalazło się 350 inwestycji o całkowitej wartości 42,5 mld euro – poinformowała minister Grażyna Gęsicka na konferencji prasowej, która odbyła się 27 sierpnia 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Na liście podstawowej znalazło się 256 projektów: 140 w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz 116 w Programie Innowacyjna Gospodarka. – Zakładając, że nie wszystkie projekty z listy podstawowej uda się przygotować i zrealizować, opracowaliśmy również listę projektów rezerwowych, na której znalazły się 94 projekty – podkreśliła minister Grażyna Gęsicka. Wiele spośród projektów kluczowych związanych jest z organizacją Mistrzostw EURO 2012. Najczęściej są to projekty z zakresu infrastruktury transportowej oraz turystyki i promocji Polski na rynku międzynarodowym. – Budowa stadionów będzie jednak w całości finansowana ze środków budżetowych – zaznaczyła minister.

– Wszyscy beneficjenci, których projekty znalazły się na liście kluczowych inwestycji, będą mogli w najbliższym czasie podpisać z właściwymi ministrami tzw. pre-umowy na przygotowanie projektów – powiedziała Grażyna Gęsicka. Na mocy takiej umowy beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian otrzyma wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Jeśli beneficjent będzie miał trudności z dotrzymaniem terminów ustalonych w harmonogramie i pojawi się zagrożenie, że projekt nie zostanie przygotowany na czas, może wypaść z listy kluczowych inwestycji. Wówczas uwolnione środki pozwolą na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej lub zwiększą pulę pieniędzy przeznaczonych na konkursy.

Umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych będą podpisywane wówczas, gdy wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją dotyczącą projektu przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując pozytywny wynik. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, po zasięgnięciu opinii ekspertów, podejmuje Instytucja Zarządzająca, która (o ile nie przekazała tej funkcji innej instytucji) zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu. Proces podpisywania umów o dofinansowanie rozpocznie się w momencie wejścia w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia danego programu operacyjnego.Źródło: www.mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj