NFOŚiGW rozdysponuje kolejne pieniądze na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje dotyczące innych ich elementów. Wnioski będzie można składać jeszcze w marcu.

O dofinansowania będą mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Poziom współfinansowania wyniesie do 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Konkretny poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20 proc.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 mln zł. 2 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje dotyczących wyłącznie PSZOK-ów, kolejne 8 mln zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.

Minimalne wymagania dla projektów zgłaszanych do konkursu to: zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane. Osobne warunki zastosowano w przypadku zadań realizowanych według Czerwonej Książki FIDIC lub w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC.

W Bydgoszczy będą 3 nowe punkty odbioru odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada też cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Odbędą się one 12 i 26 kwietnia 2019 r. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są tutaj.

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 29 marca do 28 maja 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia. Pełen harmonogram konkursu dostępny jest tutaj.

Ostatnio w Bydgoszczy w ramach unijnego projektu współfinansowanego POIiŚ wybudowano trzy nowe PSZOK-i.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj