Za pracami nad projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska, który przewiduje m.in. przeznaczenie 0,5 proc. PKB na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, opowiedziały się podczas wtorkowego posiedzenia połączone komisje senackie.

Chodzi o Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Zdrowia, które zajmowały się we wtorek m.in. sytuacją zdrowotną Polaków w związku z narażeniem na pył zawieszony, a także danymi dotyczącymi jakości powietrza w Polsce.

Jak zauważył Stanisław Gawłowski (PO), przedstawiając projekt zmian w Prawie ochrony środowiska, problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce nie zostanie rozwiązany “bez prawdziwego wsparcia finansowego”. Dlatego projekt przewiduje przeznaczenie 0,5 proc. PKB na działania związane z walką o ochronę powietrza.

– Pół procent PKB to jest niezbędne minimum, które musi się pojawić w przypadku chęci walki o czyste powietrze. Po drugie chcielibyśmy w ramach tej propozycji ustawowej utworzyć Fundusz Ochrony Powietrz – podkreślał dodając, że jego dysponentem byłby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Po trzecie chcielibyśmy dać instrumentarium podatkowe w części dotyczącej podatku PIT, czyli tych osób, które zdecydują się na wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne bądź zeroemisyjne.

Gawłowski przekonywał, że oprócz powyższych działań na poziomie rządu, poprawa jakości powietrza nie będzie możliwa bez współdziałania z samorządem lokalnym.

– W związku z tym w art. 3 wprowadzamy zapisy, które mówią o tym, że rada gminy w drodze uchwały określi plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ten plan ma mieć charakter prawa miejscowego i na mocy tego planu gminy będą mogły prowadzić skuteczne działania dotyczące podłączania np. już istniejących budynków mieszkalnych do systemów zbiorowego zaopatrzenia w ciepło, ale też narzucać obowiązki dotyczące korzystania z określonych źródeł ciepła – tłumaczył Gawłowski.

Zdecydowana większość obecnych na posiedzeniu senatorów poparła ten wniosek i opowiedziała się za dalszymi pracami nad projektem.

Czytaj więcej

Skomentuj