Propozycja nowelizacji ustawy kompetencyjnej właśnie trafiła do Sejmu. Zgodnie z założeniami rządu nowe przepisy mają ograniczyć rolę wojewodów do nadzoru nad samorządami, funkcji inspekcyjno-kontrolnych oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.Projekt nowelizacji ustawy kompetencyjnej nie różni się znacząco od propozycji opisywanych kilka miesięcy temu. W stosunku do propozycji znanych już w grudniu ubiegłego roku zmieniła sie przede wszystkim data wejścia w życie najważniejszych przepisów ustawy – z 1 stycznia na 1 lipca 2007. Założenie przygotowanej przez MSWiA nowelizacji jest zgodne z interesem samorządów. Autorzy uzasadnienia do projektu wymieniają: ograniczenie kompetencji wojewody do nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, wykonywania funkcji zwierzchnika zespolonej administracji rządowej oraz funkcji inspekcyjno-kontrolnych. O to apelowali przedstawiciele samorządów od zawsze, a szczególnie w 1,5 roku temu kiedy uchwalana była poprzednia ustawa kompetencyjna. W praktyce ministerstwo uchyla część rozwiązań zawartych w ustawie z 2005 roku. Wojewodom oddano kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zrezygnowano z zapisów utrzymujących w mocy marszałka wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej. To wojewoda , tak jak przed 2006 rokiem będzie także kontrolował organizacje pożytku publicznego W projekcie dodano natomiast marszałkom kompetencje dotyczące wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami związanych z prowadzaniem stacji demontażu i prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących takie stacje. Sejmik natomiast otrzyma kompetencje do uchwalania zakazu utrzymywania pszczół. Istotną zmianą jest uznanie opłat egzaminacyjnych i wpływów z tytułu dokonania oceny obiektu hotelarskiego za dochód samorządu województwa. Projekt reguluje ponadto zasady i tryb powoływania zespołu oceniającego spełnianie przez obiekty hotelarskie stosownych wymagań. Wprowadzono przepis upoważniający dla ministra właściwego do spraw turystyki do określenia wysokości wynagrodzenia dla członków zespołu oceniającego. Rząd proponuje, aby przepisy przejściowe dotyczące pracowników oraz przekazania mienia i dokumentacji weszły w życie przed 1 lipca br. Natomiast wszelkie przepisy doprecyzowujące powinny obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy. Jedynie zadania wynikające z tzw. ustaw środowiskowych, po zmianach, mają obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.


Żródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj