1 / 5

Jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych ­– te zagadnienia były omawiane w Kęszycy Leśnej podczas konferencji NFOŚiGW.

W spotkaniu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw (głównie komunalnych) oraz sektora mieszkaniowego. Uczestnikami byli także reprezentanci świata nauki i osoby prywatne.

Konferencję otworzyli wspólnie Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Gośćmi spotkania byli m.in.: posłanka Elżbieta Rafalska oraz Jolanta Fedak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Minister Elżbieta Rafalska wyraziła przekonanie, że konferencja energetyczna zorganizowana na Ziemi Lubuskiej nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy samorządowców i przedsiębiorców z regionu, ale także zaowocuje realizacją kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców województwa lubuskiego.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda w swoim wystąpieniu scharakteryzował „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, dla realizacji którego Narodowy Fundusz jest partnerem wiodącym. Wskazał jego główne cele, a także formy i sposoby realizacji. Podkreślił pełną, bezpłatną dostępność systemu na terenie całej Polski, dla wszystkich grup beneficjentów. Wyjaśnił również, że usługi świadczone w ramach tego systemu – jako poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W swojej prezentacji Kazimierz Kujda omówił również działalność i efekty funkcjonowania NFOŚiGW w latach 1989-2016. Wsparcie finansowe przedsięwzięć proekologicznych w tym okresie wyniosło aż 68 mld zł, w tym ze środków własnych – 41 mld zł (pożyczki –  21,8 mld zł; dotacje –  17,9 mld zł; inwestycje kapitałowe – 1,3 mld zł), a ze środków zagranicznych –  26,9 mld zł. Wartość całkowita realizowanych inwestycji zamknęła się w kwocie 152,6 mld zł.

Mówca podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem zespołów NFOŚiGW jest przyjmowanie wniosków, ich ocena i kwalifikacja, a następnie podpisywanie umów dla zapewnienia pełnego wykorzystania środków unijnych w ramach POIiŚ, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą (IW) – w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska, w tym adaptacji dla zmian klimatu. Wzmożona koncentracja na tych zadaniach jest spowodowana dużymi opóźnieniami, które zaistniały w latach 2014 – 2015.

Prezes Kazimierz Kujda wskazał obszary, o które NFOŚiGW zamierza rozszerzyć współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Są to następujące programy i zagadnienia: zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – część 2 programu „Poprawa jakości powietrza”, ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, projekty pilotażowe w zakresie elektromobilności, klastry energetyczne, gminy samowystarczalne energetycznie.

Następnie konferencję poprowadził Wacław Bilnicki – kierownik Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) w NFOŚiGW. Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku prezentacji, w których położono nacisk na zagadnienia techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym wpływu wdrażanych rozwiązań na poprawę jakości powietrza.

W ramach konferencji odbyły się też m.in. prezentacje na temat programu LIFE, elektromobilności oraz efektywności energetycznej w gminach. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie NFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj