Miasta biorą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne: Komisja Europejska inicjuje porozumienie między burmistrzami i prezydentami miast europejskich.

Komisja Europejska zainaugurowała „Porozumienie między burmistrzami" – najambitniejszą do tej pory inicjatywę włączającą społeczeństwo do walki z globalnym ociepleniem. Nastąpiło to po nieformalnych konsultacjach przeprowadzonych z wieloma miastami w całej Europie, których burmistrzowie i prezydenci dołączą do porozumienia zainicjowanego przez Komisję. Porozumienie polega na formalnym zobowiązaniu przystępujących miast do zmniejszenia emisji CO2 w stopniu większym, niż cele przyjęte przez UE, poprzez promowanie racjonalnego  zużycia energii i wykorzystania jej odnawialnych źródeł. Ponad 100 miast z całej Europy, w tym 15 stolic europejskich (m.in. Warszawa) już wyraziło poparcie dla porozumienia.

„Miasto staje się najbardziej odpowiednim miejscem do wprowadzania w życie nowych pomysłów i projektów innowacyjnych, mających na celu walkę z globalnym ociepleniem. Miasto – to również przestrzeń publiczna, w której możliwe są rozwiązania wielokulturowe i międzysektorowe, pozwalająca pogodzić interesy publiczne i prywatne. Podjęcie wyzwania jakim są zmiany klimatu, musi mieć charakter całościowy, zintegrowany i długoterminowy, ale przede wszystkim musi opierać się na udziale społeczeństwa. Zarządzanie tak kompleksowym problemem powinno odbywać się na poziomie lokalnym. Miasta powinny zatem stać się liderami we wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej i otrzymać wsparcie w swoich działaniach” powiedział unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs.

Porozumienie burmistrzów i prezydentów jest inicjatywą zorientowaną na wyniki, skupiającą się na konkretnych projektach i wymiernych rezultatach. Przystępujące do porozumienia miasta i regiony zobowiążą się formalnie do zmniejszenia o co najmniej 20 % emisji CO2 do roku 2020, opracowując plany działania prowadzące do zrównoważonego zużycia energii. Mieszkańcy będą regularnie informowani o wynikach osiąganych przez ich miasta.

Za pomocą mechanizmu „kryteriów doskonałości”, Komisja będzie wspierać wymianę najlepszych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego zużycia energii między wszystkimi miastami i regionami, sygnatariuszami porozumienia. Komisja zamierza również negocjować warunki przystąpienia do porozumienia innych ważnych partnerów. Sekretariat porozumienia, finansowany z budżetu programu „Inteligentna Energia dla Europy”, będzie odpowiedzialny za monitorowanie, tworzenie sieci i promocję nowej inicjatywy.

Przedstawiony tekst porozumienia jest wynikiem nieformalnych konsultacji z licznymi miastami europejskimi. W ślad za konsultacjami, ponad 100 miast z całej Europy, w tym 15 stolic europejskich, już wyraziło swoje poparcie dla porozumienia. Wybrani przedstawiciele Londynu, Helsinek, Rygi, Berlina, Bonn, Mediolanu, Wenecji, Nantes, Lublany, Warszawy i innych miast wezmą udział w inauguracji porozumienia, wraz z Komisarzem Piebalgs'em  i Przewodniczącym Komitetu Regionów Michel'em  Delebarre.

Po okresie nieformalnych konsultacji, nadszedł czas na opracowanie końcowej wersji tekstu porozumienia  oraz na rozpoczęcie formalnego procesu przystępowania do niego. Równolegle zorganizowane zostaną liczne debaty i spotkania na wysokim szczeblu, które określą m.in. udział jednostek finansujących, a także kryteria doskonałości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj