Na najbliższą sesję Rady Miasta trafił projekt uchwały dotyczącej zamiany gruntów miejskich przy ulicach Józefa Franczaka „Lalka” i gen. Witolda Urbanowicza na działki należące do spółki Interbud Construction, w tym położone przy ul. Relaksowej, na której obecnie znajduje się teren zieleni.

– Odpowiadamy w ten sposób na apele mieszkańców i Rady Dzielnicy Sławin, którzy wnioskowali o przejęcie i objęcie ochroną ważnego dla całej okolicy obszaru naturalnej zieleni. Zamiana gruntów pozwoli nam ochronić ten obecnie nieużytkowany obszar i stworzyć tam zieloną enklawę dla mieszkańców – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Poddawane zamianie działki położone w rejonie ul. Relaksowej (własność spółki Interbud Construction) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się w obszarze terenów zieleni urządzonej. Ich pozyskanie zwiększy dostępność terenów zielonych dla mieszkańców osiedla jako miejsca aktywnego wypoczynku, dającego szerokie możliwości rekreacji. W ramach transakcji zamiany miasto otrzyma także działki przy ul. Franczaka „Lalka”, które zgodnie z planem miejscowym znajdują się w obszarach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Grunty te przylegają bezpośrednio do terenów stanowiących własność Gminy Lublin przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej, na których Miasto planuje lokalizować w przyszłości mieszkania komunalne. Nabycie działek w tym obszarze da miastu możliwość realizacji budynków o właściwych parametrach.

Zachowanie enklawy zieleni

Przypomnijmy, że w 2019 roku spółka Interbud wystąpiła do miasta w trybie tzw. ustawy lex deweloper o zgodę na zabudowę części działek przy ulicy Relaksowej. Radni nie wyrazili na to zgody, wskazując na potrzebę ochrony tego terenu i zachowanie tam enklawy zieleni. Wnioskowali o to także obecni na sesji mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Sławin. W odpowiedzi na to spółka przedstawiła miastu propozycję zamiany działek. W wyniku negocjacji na wrześniową sesję Rady Miasta trafił projekt uchwały w tej sprawie. Jednak w związku z insynuacjami jednego z polityków co do faktycznych celów zamiany, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad, by każdy zainteresowany mógł zbadać poprawność procedury i wszelkich działań podjętych w tym obszarze. Dodajmy także, ze proponowana obecnie w uchwale zamiana nie obejmuje działki przy ul. Jasnej.
W związku z ponowieniem wniosków mieszkańców, Rady Dzielnicy i spółki Interbud Construction o zamianę, ponowny projekt uchwały trafił na sesję Rady Miasta – dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

Skomentuj