Od przyszłego roku niektóre kompetencje i zadania z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa wodnego przechodzą z wojewodów na marszałków województwa.

Dotychczasowi pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się przeniesionymi zadaniami staną się pracownikami urzędów marszałkowskich, a niezbędny do tego majątek państwowy przejdzie na samorząd.

Przesunięcie jest skutkiem uchwalonej jeszcze w 2005 r. ustawy o zmianach w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Do 2008 r. odłożyła ona przekazanie samorządowi województwa uprawnień i obowiązków wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz prawo wodne.

W dziedzinie ochrony środowiska marszałkowie będą m. in.:

 • > prowadzić bazy danych zawierające informacje na temat programów ochrony powietrza, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem,
 • > określać przyczyny przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
 • > przedstawiać projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, konsultować go ze starostami (uchwalać będzie sejmik, będzie mógł też podejmować uchwały określające rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania — aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub zabytki),
 • > przeprowadzać konsultacje w sprawie zanieczyszczeń powietrza przenoszonych z innego państwa oraz informować ministra środowiska o wynikach konsultacji,
 • > powiadamiać społeczeństwo o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
 • > nakładać obowiązek prowadzenia pomiarów na przedsiębiorstwa, które wprowadzają substancje do powietrza,
 • > prowadzić rejestry rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • > powoływać wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, które stają się organami opiniodawczo-doradczymi marszałków,
 • > zatwierdzać programy dostosowawcze oraz wydawać pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska na warunkach w nich określonych,
 • > zobowiązywać do zapłaty sankcji pieniężnej w razie niezrealizowania programu dostosowawczego.

W dziedzinie gospodarki odpadami marszałkowie będą m. in.:

 • > zezwalać na spalanie odpadów poza przeznaczonymi do tego instalacjami lub urządzeniami,
 • > wydawać świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • > zatwierdzać programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • > wydawać zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zatwierdzać instrukcje eksploatacji składowiska odpadów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

W dziedzinie prawa wodnego marszałkowie będą m. in.:

 • > ustalać linie brzegowe dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
 • > wydawać pozwolenia wodnoprawne, jeśli szczególne korzystanie z wód lub eksploatacja urządzeń jest związana z przedsięwzięciami, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj