Starostowie nie wiedzą kto, co i w jakiej ilości wypuszcza do rzek i jezior. Aż 80 proc. spośród skontrolowanych przez NIK starostw powiatowych nie przeprowadziło w ostatnich 4 latach ani jednej kontroli wykonania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód. Wśród podstawowych obowiązków starostów w zakresie gospodarki wodnej jest wydawanie (w formie decyzji administracyjnych) pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz przeprowadzanie, co najmniej raz na 4 lata, kontroli wykonywania warunków określonych w tych pozwoleniach. Skontrolowane starostwa powiatowe wydały 597 pozwoleń na szczególne korzystanie z wód, z czego najwęcej – 375 (62,8%) dotyczyło poboru oraz odprowadzania wód, a 184 (30,8%) – wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. Aż 80% skontrolowanych starostw nie wywiązało się w pełni z obowiązku przeprowadzania, co najmniej raz na cztery lata, kontroli wykonywania warunków określonych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi i urządzeń kanalizacyjnych. Co drugie skontrolowane starostwo powiatowe nie dotrzymywało określonych w k.p.a. terminów przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Opóźnienia wydawania decyzji, w stosunku do terminów określonych w k.p.a., wynosiły od 7 dni do 9 miesięcy i dotyczyły 65% wydanych pozwoleń. W jednym przypadku, do czasu wydania decyzji przez starostę, wnioskujący podmiot korzystał z wód oraz wprowadzał do nich ścieki, bez posiadania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. Na przykład starostwo powiatowe w Łobzie w badanym okresie przeprowadziło tylko 5 kontroli przestrzegania pozwoleń wodnoprawnych (kontrolami objęto 7,5% pozwoleń wydanych w latach 2002-2005), przy czym były to kontrole podjęte w związku ze skargami mieszkańców powiatu. Z kolei starosta powiatu milickiego z opóźnieniem wynoszącym od 4 dni do 9 miesięcy wydał 23 spośród 40 pozwoleń wodnoprawnych, co stanowiło 65,0%. W czerwcu 2006 r., w starostwie oczekiwały jeszcze na rozpatrzenie 3 wnioski złożone 5 grudnia 2005 r. przez Państwowy Zakład Budżetowy „Stawy Milickie” – Zakład Produkcji Rybackiej w Krośnicach. Nierozpatrzenie ww. wniosków skutkowało tym, iż Zakład począwszy od 1 stycznia 2006 r. prowadził działalność bez wymaganych pozwoleń na pobór oraz odprowadzanie wód.


źródło: www.nik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj