Działający w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Zarząd Transportu Metropolitalnego opublikował w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie o uruchomieniu od 2022 r. kilkunastu nowych linii z wykorzystaniem 176 autobusów.

To przygotowanie do zapowiedzianego we wrześniu ub. roku uruchomienia m.in. kilkunastu szybkich linii autobusowych, łączących główne ośrodki miejskie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Linie te – uzupełniające ofertę pociągów, które mają stać się trzonem transportu Metropolii – miałyby być jedną z pierwszych zmian układu tamtejszej komunikacji publicznej.

Jak zapowiadali w ub. roku przedstawiciele Metropolii oraz jej wyspecjalizowanej komórki, Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM), uruchomienie nowych linii – ze względu m.in. na proces konsultacji i okresy przewidziane w prawie zamówień publicznych – powinno stać się możliwe w perspektywie końca 2021 r.

Jedną z przewidzianych tymi przepisami czynności jest publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych. Jak wynika z jego opublikowanej z końcem marca br. treści, przedmiotem planowanego zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach metropolitalnych w ilości 19 mln wozokilometrów rocznie.

W ogłoszeniu założono roczną pracę eksploatacyjną (przez osiem lat, począwszy od 2022 r.): 400 tys. wozokilometrów 4 wozami typu midi (9-metrowymi), 12,6 mln wozokilometrów 108 wozami typu maxi (12-metrowymi), a także 6 mln wozokilometrów 64 wozami typu mega (18-metrowymi). ZTM dopuszcza docelowe odstępstwa w sygnalizowanych wartościach rzędu 15 proc.

Propozycja uruchomienia nowych linii metropolitalnych była pierwszym etapem prac zespołu, któremu za zadanie postawiono optymalizację sieci transportu publicznego w całej Metropolii. Ponieważ realny termin uruchomienia Kolei Metropolitalnej to kilkanaście lat, szybkie połączenia autobusowe między miastami miałyby stać się początkowo zastępstwem, a potem uzupełnieniem rozwijanej oferty kolejowej.

Według informacji z września ub. roku koncepcja linii metropolitalnych zakłada uruchomienie czternastu nowych połączeń autobusowych, zapewniających możliwie szybki dojazd do obszarów mających istotne znaczenie w skali całej Metropolii (z oznaczeniami literą M i kolejną liczbą), a także pozostawienie jednej linii lotniskowej (w miejsce dotychczasowych czterech) – z Katowic.

Zgodnie z tym planem Kolej Metropolitalna ma stanowić pierwszą warstwę szkieletu komunikacyjnego GZM. Na drugą złożą się linie autobusowe: łącznie 15 szybkich połączeń metropolitalnych, uzupełniających kolej, a także 14 kolejnych linii o charakterze dowozowo-odwozowym (oznaczone literą D i liczbą).

Taki szkielet komunikacyjny, którego co najmniej jeden z elementów miałby być obecny w każdej gminie Metropolii, ma być finansowany przez GZM; pozostałe dotychczasowe linie przyspieszone i zwykłe – jak dotąd, przez gminy. Koszt uruchomienia szkieletu autobusowego oszacowano na ok. 100 mln zł rocznie – przy pierwotnym założeniu wykonania 17,7 mln tzw. wozokilometrów rocznie.

Zgodnie z intencją 41 miast i gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolię, od 1 stycznia 2019 r. odpowiada ona – poprzez swoją jednostkę, Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) – za całość komunikacji miejskiej na swoim obszarze.

Czytaj więcej

Skomentuj