W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Jego zadaniem będzie zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego oraz znalezienie rozwiązań systemowych dla tego problemu.

Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

– Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – wylicza zadania stawiane przed powołanym niedawno zespołem Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka.

Na początku roku minister Kurtyka zapowiedział, że rząd pracuje nad ustawą mającą ograniczyć problem ubóstwa energetycznego.

Ograniczenie ubóstwa energetycznego w celach PEP2040

Prace zespołu będą miały znaczący wpływ na realizację celu, zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6% do 2030 r.

Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Przedyskutowane zostaną również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uwaga zespołu zostanie skierowana także na kwestię zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej – zapewnia resort.

Ubóstwo energetyczne – na czym polega i kogo dotyka najczęściej?

Kto weźmie udział w pracach zespołu?

Pracami zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład grupy wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci samorządów. Głos doradczy otrzyma także gremium ekspertów, wywodzących się z instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Szerokie spojrzenie na problem ubóstwa energetycznego oraz możliwość wspierania się wiedzą i doświadczeniem wielu znakomitych specjalistów z pewnością przyczynią się do kompleksowego ujęcia tematu i sprawnego osiągnięcia stawianych przed Zespołem, ambitnych celów. Zwłaszcza systemowość rozwiązań, które chcemy wypracować, wymaga właśnie szerszej perspektywy – podkreśla wiceminister Dziadzio.

Efektem prac Zespołu będzie opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym. Zostaną również przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa. Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

Czytaj więcej

Skomentuj