W 2019 r., w porównaniu z rokiem 2018, odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności – podał Główny Urząd Statystyczny. Nie spadły za to ilości ścieków.

W 2019 r. Polacy pobrali około 9,3 km3 wody. W porównaniu z rokiem 2018 to spadek o 7 proc., czyli 0,6 m3.

Jak podaje GUS największy udział w poborze wody (ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (6,3 km³, wobec 6,8 km³ w 2018 r.). Pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 3% i wyniósł 0,8 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej utrzymał się na tym samym poziomie co w roku 2018 i wyniósł 2,1 km³.

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2019 r. wyniósł 7,4 km³ i pokrył 80 proc. potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle.

Tablica 1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru

W 2019 r. zużycie wody wynosiło 8,8 km³, co stanowiło 94% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 71% (6,3 km³). Zużycie wody w rybactwie stanowiło 10% (0,8 km³) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km³ (19%). W 2019 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było zbliżone do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km³.

Ścieki niemal bez zmian

W 2019 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3 , natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3 .

Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,17 km3, co stanowi 56,4% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,46 km3 (22,3% ścieków poddanych procesom oczyszczania).

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2019 r. wynosiła 106,0 hm³, wobec 106,3 hm³ w roku poprzednim.

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 882 w 2018 r. do 859 w 2019 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3278), wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (3257). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2019 r. wynosił 75%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 44%.

Pozbywamy się szamb

W związku z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną część mieszkańców nadal korzystała z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. W 2019 r. liczba zbiorników bezodpływowych (2,1 mln) zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego (2,2 mln). Ilość nieczystości ciekłych odebranych i dostarczonych do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych wynosiła ok. 34,4 hm3 wobec 34,5 hm3 w 2018 r.

Źródło: GUS

Czytaj więcej

Skomentuj