Organy administracji samorządowej i podmioty gospodarcze nie przestrzegają przepisów dotyczących gospodarowania odpadami ogłosiła 21 września br. Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi m.in. o wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin, recykling oraz sprawozdania na ten temat. Kontrola przeprowadzona została w 90 jednostkach administracyjnych; w Ministerstwie Środowiska, 16 urzędach marszałkowskich, 16 urzędach miast na prawach powiatu, 3 starostwach powiatowych i 3 urzędach miast oraz w 51 podmiotach gospodarczych prowadzących działalność związaną z wprowadzaniem na rynek opakowań i produktów w opakowaniach, wytwarzaniem odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zbieraniem i transportem tych odpadów oraz ich odzyskiem i recyklingiem.
W ocenie Izby na terenie 13 gmin, spośród 19 skontrolowanych, systemem selektywnego zbierania odpadów nie objęto wszystkich mieszkańców. Stwierdzono przy tym, że w badanym okresie w 9 skontrolowanych gminach zmniejszył się od 8% do 82% udział odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu w ilości odpadów wytworzonych. Zostało to spowodowane m.in.: wzrostem ilości odpadów bezpośrednio przekazywanych przez ich wytwórców do punktów skupu i znacznym wzrostem liczby punktów skupu surowców wtórnych wobec braku środków finansowych na budowę własnych – miejskich sortowni odpadów, a także wzrostem ilości odpadów wybieranych z pojemników przez indywidualnych zbieraczy. Ponadto skontrolowani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty objęte opłatą produktową nie zapewnili odzysku ani recyklingu żadnego z odpadów poużytkowych z tych produktów. Natomiast badane organizacje odzysku nie osiągnęły wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytych baterii i ogniw galwanicznych oraz poziomu recyklingu zużytych olejów smarowych. Z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami nie wywiązało się 29% skontrolowanych podmiotów gospodarczych, 67% gmin oraz ponad połowa marszałków województw. Z kolei ok. 25% skontrolowanych przedsiębiorców przekazywało z opóźnieniami, nawet dwuletnim, należne opłaty produktowe, co powodowało opóźnienia i nieregularności przepływu opłat od marszałków województw, przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do gmin.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj