Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o prowadzonym przez Komisję Europejską naborze uzupełniającym kandydatów na stanowiska arbitrów i ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju w sporach dwustronnych w ramach umów handlowych Unii Europejskiej.

Procedura naboru uzupełniającego ma za zadanie wyłonić grupę osób, które byłyby zainteresowane zasiadaniem w panelach arbitrażowych bądź panelach ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju.

Kandydatury zgłoszone przez Polskę zostaną skierowane do Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia procesu kwalifikującego i, w przypadku pozytywnej oceny, zamieszczenia kandydatów w puli, która następnie posłuży jako podstawa do sporządzenia list w ramach istniejących umów handlowych UE.

W unijnych umowach handlowych rozdziały poświęcone handlowi i zrównoważonemu rozwojowi oraz mechanizmom rozstrzygania sporów między państwami opierają się na wcześniej ustalonym wykazie osób, które mogą pełnić rolę panelistów lub ekspertów w konkretnej sprawie. Unia Europejska jest zobowiązana do przedstawienia kandydatów do następujących podlist: a) podlista osób będących obywatelami państwa członkowskiego UE, oraz b) podlista osób będących obywatelami państw trzecich.

Spory dotyczące stosowania umów handlowych i inwestycyjnych są zwykle kierowane do sądu składającego się z nieparzystej liczby arbitrów wyznaczonych zgodnie z porozumieniem stron sporu. Tym samym, eksperci ds. handlu i zrównoważonego rozwoju mogą zostać poproszeni do udziału w panelu ekspertów, którego zadaniem będzie rozstrzyganie sporów powstałych w kontekście wdrażania rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, zawartego w umowach handlowych UE.

Zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami odpowiedniej umowy handlowej, tworzony w ten sposób trybunał arbitrażowy / lub panel ekspertów wydaje, w zależności od przypadku, orzeczenie lub zalecenie.

Czytaj więcej

Skomentuj