Ministerstwo Środowiska ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do udziału w konkursie zapraszane są instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. W szczególności wnioskodawcami mogą być: organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Wyjątkami są:

  • pojedyncze projekty oraz programy, w przypadku gdy ich współfinansowanie z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest większe lub równe 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wówczas wkład środków finansowych pochodzących z Mechanizmów Finansowych nie może przekraczać 85% tych kosztów,  
  • pojedyncze projekty oraz programy organizacji pozarządowych, w przypadku, gdy są składane w ramach jednego z priorytetów finansowanego łącznie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wówczas wkład środków finansowych pochodzących z Mechanizmów Finansowych może sięgać 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu lub powyżej, jednak nie więcej niż 90%.  
Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego, a zakończy 31 marca 2008 r. Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania wniosku pocztą będzie brana pod uwagę data wpłynięcia dokumentów, a nie data stempla pocztowego). Niniejszy nabór jest ostatnim naborem wniosków w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Listy załączników do wniosku aplikacyjnego są dostępne na stronach internetowych www.nfosigw.gov.pl, www.mos.gov.pl/mfeog oraz www.eog.gov.pl

Wnioski należy przesyłać na następujący adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Instrumentów Finansowych, ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa lub składać osobiście w Kancelarii Ministerstwa Środowiska pod ww. adresem w godz. od 9.00 do 15.00.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj