Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych zostało otwarte w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie). Będą w nim prowadzone m.in. badania i oznaczenia próbek biologicznych, wody i osadów. Ma też rozstrzygać w przypadku rozbieżnych wyników badań prowadzonych w innych placówkach.

Laboratorium stanowi jednostkę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a jego zadaniem będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych.

„Giżycko wygrało z wieloma ośrodkami wojewódzkimi, ponieważ uznano, że to u nas jest unikatowy system jezior i rzek, a kadra i doświadczenie jednostki na wysokim poziomie” – napisał w mediach społecznościowych burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz.

„Laboratorium jest rzeczywiście znakomicie doposażone i z pewnością daje wiele możliwości. To także ważny krok w kierunku budowy systemu odbioru nieczystości z jednostek pływających” – podkreślił.

KLR w Giżycku będzie także prowadzić badania i oznaczenia próbek biologicznych, wody i osadów, tworzyć, weryfikować i aktualizować przewodniki i wytyczne do wykonywania badań biologicznych, , ujednolicać metody i procedury badawcze oraz wdrażać nowe metodyki badawcze.

Zostanie wyposażone w sprzęt, który pozwoli m.in. na prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów, tworzenie, weryfikację i aktualizację przewodników i wytycznych do wykonywania badań biologicznych. Będzie dostosowane do badań biegłości, ujednolicania metod i procedur badawczych i wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ma organizować porównania międzylaboratoryjne, weryfikować badania w przypadku rozbieżności wyników badań realizowanych w innych laboratoriach i rozstrzygać o wynikach. Tego rodzaju laboratorium referencyjne, zajmujące się badaniem jakości powietrza, mieści się już w Krakowie.

Przedstawiciele GIOŚ zapowiadają, że w kolejnych latach ma nastąpić profesjonalizacja i specjalizacja laboratoriów. GIOŚ zapowiada tworzenie kolejnych laboratoriów referencyjnych. Centralne Laboratorium, będące „w składzie” GIOŚ, miałoby stanowić wiodącą jednostką dla innych laboratoriów w kraju, specjalizujących się badaniach poszczególnych elementów środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj