Skuteczniejszą kontrolę przy dopuszczeniu do obrotu środków ochrony roślin, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz wód gruntowych i środowiska zakłada przyjęta przez Sejm nowela ustawy o ochronie roślin.
Ustawa została przyjęta jednogłośnie, głosami 402 posłów. Posłowie podczas II czytania nie zgłosili poprawek.
Zmiana ustawy została dokonana głównie ze względu na konieczność wprowadzenia unijnych regulacji do prawa krajowego, a także doprecyzowanie obecnych przepisów.
Nowe przepisy określają zasady wydawania paszportów dla roślin i produktów roślinnych. Będą mogły je otrzymać wyłącznie rośliny wolne od organizmów szkodliwych, co zwiększy bezpieczeństwo fitosanitarne produktów roślinnych. Nabywca rośliny zaopatrzonej w paszport musi przechowywać taki dokument przez rok.
Zostały doprecyzowane zasady obsługi fitosanitarnej roślin eksportowanych. Na skontrolowane przesyłki towarów roślinnych mają być nakładane specjalne plomby. Będzie to dotyczyło środków transportu lub opakowań. Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzyma uprawnienia do ponownego skontrolowania roślin, zanim przesyłka opuści terytorium Polski.
Zmienione przepisy dopuszczają możliwość wyznaczenia na terenie kraju miejsc, które będą wolne od organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych. Miejsca te będą wyznaczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Będzie tam można produkować określone gatunki roślin, w stosunku do których stosowane będą mniej restrykcyjne wymagania fitosanitarne podczas eksportu do innych państw członkowskich UE i państw trzecich.
Ustawa ma wejść w życie 14 dni po jej opublikowaniu.
Obecnie ustawa zostanie skierowana do prac w Senacie.


PAP 02.03.2007

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj