W Skoczowie zakończono modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Aglomeracji Skoczów udało się także osiągnąć 95-procentowy poziom skanalizowania.

Modernizacja oczyszczalni możliwa była dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Całkowity koszt wyniósł ponad 24 mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z UE. Reszta to środki własne i wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

95 proc. skanalizowania

W ramach inwestycji wybudowano 23,5 km kanalizacji sanitarnej wyposażonej w 2 przepompownie, co umożliwiło 1168 mieszkańcom gminy Skoczów skorzystać z kanalizacji. Działanie to spowodowało, że aglomeracja Skoczów uzyskała stopień skanalizowania ponad 95 proc., wypełniając dyrektywę unijną.

Drugim elementem dofinansowania była modernizacja oczyszczalni pod kątem gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu. W ramach tej inwestycji wbudowano zamkniętą komorę fermentacyjną o pojemności 2250 m³ wyposażoną w mieszadło wolnoobrotowe. W komorze w temperaturze ok. 37˚C zachodzi fermentacja mezofilowa osadów wstępnych zagęszczanych grawitacyjnie i osadów nadmiernych zagęszczanych mechanicznie.

Zielona energia z biogazu

Do magazynowania biogazu powstającego w wyniku fermentacji zbudowano zbiornik o pojemności 700 m³. Zapewnia on stabilizację ciśnienia oraz składu biogazu. Czystość biogazu zapewniona jest przez studnię odwadniającą, odsiarczalnię oraz filtr siloksanów.

W celu wykorzystania powstającego biogazu w istniejących pomieszczeniach oczyszczalni zabudowano kogenerator i piece gazowe. Kogenerator służy do produkcji energii elektrycznej do 180kW oraz odzysku ciepła na poziomie 240 kW. Ciepło pozyskiwane z kogeneracji służy do ogrzewania osadu w komorze fermentacyjnej do temperatury ok. 37˚ C oraz pomieszczeń oczyszczalni.

Starą kotłownię węglową adaptowano na kotłownię gazową instalując dwa piece o mocy 250kW każdy. Kotły gazowe stanowią zabezpieczenie dla prawidłowego funkcjonowania procesu fermentacji, włączane są na wypadek postoju w pracy kogeneratora. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pochodnia służąca do spalania nadmiaru biogazu.

Całość urządzeń wyposażona jest w aparaturę kontrolno-pomiarową, co ma zagwarantować prawidłową pracę procesu fermentacji, która nadzorowana jest ze zmodernizowanej dyspozytorni.

Zielona energia pozyskana w wyniku spalenia biogazu w jednostce kogeneracyjnej pozwoli zmniejszyć niekontrolowaną emisję metanu i spalin z kotłów węglowych, a także na wyłapanie związków siarki i azotu. Oczyszczalnia zaoszczędzi dzięki temu na kosztach energii elektrycznej w sieci oraz zakupie węgla kamiennego.

Czytaj więcej

Skomentuj