Jarocin realizuje duży projekt wodno-ściekowy warty 250 mln zł. Największą inwestycją projektu będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy. Powstanie tam jedyna w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych. Fosfor będzie służył jako nawóz.

Envicon Water 750 x 300

Projekt jest realizowany ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który przyznał Jarocinowi 128-milionową dotację. Zakłada on budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową 100-letniego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Przedsięwzięcie obejmuje pięć zadań.

W realizacji są pierwsze dwa – budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie wraz z technologią zmiękczania wody oraz przebudowa kanału, który doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Pod koniec kwietnia podpisano umowę z wykonawcą modernizacji starego, poniemieckiego kanału przesyłowego z 1918 r., który odbiera ścieki i przenosi je do oczyszczalni z części południowo-zachodniej gminy Jarocin oraz z gminy Jaraczewo.

Nowa stacja uzdatniania

W ramach zadania w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ona oparta na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice będą zatrzymywały jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr.

Wkrótce rozpocznie się realizacja największej części projektu – modernizacja oczyszczalni ścieków. Powstanie tam jedyna w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych oraz instalacja hydrolizy, jak również instalacja biogazu wraz z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej.

– Całe zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem pozwolenia, które umożliwi nam wykorzystywanie przetworzonych osadów, jako nawóz rolniczy – poinformowała Elżbieta Kostka, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Na początku fosfor będzie przekazywany gminie Jarocin, która spożytkuje go do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parku, czy przy szkołach.

Sprawdzona technologia, cenny nawóz

Technologia przewidziana do realizacji na oczyszczalni w Jarocinie sprawdziła się w kilkunastu obiektach na całym świecie, głownie w USA i Kanadzie skąd oryginalnie pochodzi. W Europie zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: Slough (k. Londynu), Amersfort (Holandia) i w Madrycie.

Pozyskiwany tą metodą produkt wykorzystywany jest jako dodatek do nawozów podnoszący zawartość fosforu, dodatkowo ze względu na specyfikę składu chemicznego jest to fosfor w formie niewymywalnej tj. odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin (aktywowany jest kwasami wydzielanymi przez system korzeniowy).

W ramach prac badawczych firma Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne przeprowadziła serię badań pilotowych w dużych i średnich oczyszczalniach w Polsce. Nie tylko w Cielczy k. Jarocina, ale także w Gdyni, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i wielu innych potwierdzając potencjał do odzysku fosforu z wód pochodzących z instalacji finalnego przetwarzania osadów. Przeprowadzane badania stanowiły podstawę do opracowywanych później koncepcji doboru instalacji w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą oraz z uwzględnieniem potencjału analizowanej oczyszczalni.

Więcej o odzysku fosforu – tutaj

Źródło: UM Jarocin, PWiK Jarocin

Czytaj więcej

Skomentuj