Pomimo, iż w ostatnich latach wznowione zostały prace nad powstaniem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym, brak jest nadal krajowych przepisów bezpośrednio regulujących ten problem. Rekomendowane metody ograniczania emisji odorów znajdziemy natomiast w przepisach unijnych.

Metody ograniczania oddziaływania zapachowego, obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich UE dla różnych rodzajów działalności opisane są w dokumentach referencyjnych BREF o najlepszych dostępnych technikach (BAT, ang. best available techniques).

Dokumenty te zawierają również rozwiązania techniczne służące oczyszczaniu gazów ze związków zapachowych.

Odory 750 x 300

BAT obowiązuje również z Polsce

W Polsce został wydany „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” zawierający zbiór wytycznych dla obiektów gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Omówienie tego, co znalazło się w tym dokumencie nastąpi podczas konferencji „Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 2-4 kwietnia 2019 r.

Temat europejskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym przywołuje prof. Izabela Sówka, która zwraca uwagę, iż na obszarze Unii Europejskiej, oprócz indywidualnych przepisów ustanawianych na poziomie konkretnych państw lub regionów,  obowiązują konkluzje BAT, będące dokumentami obowiązującymi we wszystkich państwach członkowskich. Zapisane w nich zostały rekomendowane metody ograniczania emisji odorów.

Ponadto w krajach członkowskich obowiązują europejskie normy opisujące metodykę pomiarów stężenia zapachowego (odorów), w tym m.in. norma EN 13725, do której odwołują się wybrane ze sporządzonych konkluzji BAT.

Kwestie prawne i praktyczne

Podczas konferencji przedstawione zostaną obowiązujące oraz planowane przepisy prawne w kwestii odorów. Głos zabierze m.in. przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który niewątpliwie zostanie zapytany na jakim etapie są prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Podczas konferencji poruszone zostaną także kwestie metod oceny i pomiarów odorów oraz dostępne na rynku rozwiązania techniczne, które pomagają ograniczyć bądź całkowicie usunąć problem uciążliwości zapachowej w najbliższym otoczeniu zakładu.

Dla wszystkich, którzy szukają inspiracji jedną z sesji tematycznych poświęcono w całości praktycznym doświadczeniom związanym z problemami odorowymi i metodami ich rozwiązywania. Swoje doświadczenia zaprezentują m.in. przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bełchatowie.

Czytaj więcej

Skomentuj