Trwają konsultacje społeczne projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla ulic Kosynierów i Bluszczowej w Lublinie. W planie jest m.in. park linearny i zwiększenie obecności zieleni. Publiczna dyskusja na ten temat już 14 lipca.

Władze samorządowe Miasta Lublin zapraszają mieszkańców  do dyskusji nad projektami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów w lubelskiej dzielnicy Rudnik. Przy czym, projekty prezentowane są już po raz drugi z uwzględnieniem uwag złożonych przez Lublinian podczas pierwszego etapu społecznych konsultacji.

Ulice Bluszczowa i Kosynierów

– Tym razem zapraszamy do udziału w konsultacjach dla rejonu ulicy Bluszczowej, gdzie przede wszystkim wzmacniamy ochronę planistyczną terenów zielonych, a także punktowych zmian obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kosynierów. Przy czym, przy opracowywaniu planów miejscowych istotną rolę odgrywają mieszkańcy, którzy mogą zgłosić uwagi do proponowanych zapisów wyjaśnia Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Wielorodzinna funkcja mieszkaniowa

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bluszczowa” zakłada dwa główne sposoby użytkowania terenu. Na terenach prywatnych, poza strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych i ROD „Bluszczowa”, utrzymano funkcję mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy do 14 m.

Park linearny przy ROD „Bluszczowa”

Natomiast tereny miejskie, które wchodzą w skład Rodzinnych Ogródków Działkowych „Bluszczowa”, w tym położone w strefie ESOCH, pełnić będą funkcję terenów zielonych. W oparciu o istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną wydzielono tam trzy enklawy zieleni powiązane systemem ciągów pieszych. W ramach jednego z nich przebiegać będzie tzw. zielony bulwar, oznaczony w projekcie planu jako strefa szczególnej przestrzeni publicznej, który pełnić ma funkcję parku linearnego, czyli obszaru o bogatym programie użytkowym i wyjątkowych walorach przestrzennych. Całość zaplanowana jest jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych oraz wyspa zieleni w obszarze intensywnej urbanizacji.

Mieszkaniowa i usługowa ul. Kosynierów

Po uwzględnieniu uwag wniesionych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dokonano też korekty przebiegu drogi oznaczonej symbolem 1KDD.

Natomiast zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Kosynierów dotyczą wskaźników zabudowy. W projekcie wydzielono dwa tereny zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jedno i wielorodzinnej (do czterech lokali mieszkalnych) z maksymalną wysokością zabudowy do 12 m oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, gdzie maksymalna wysokość zabudowy wynosi 11 m.

Publiczna dyskusja już 14 lipca

Obydwa wyżej wspomniane opracowania obejmują łącznie obszary o powierzchni około 13 hektarów. Projekty zmian planów udostępnione są do 4 sierpnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się 14 lipca br., a chęć udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 12 lipca. Natomiast uwagi do projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia br.

 

Czytaj więcej

Skomentuj