Od 28 września do 26 listopada jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. NFOŚiGW zarezerwował na ten cel 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniki oceny złożonych projektów w czwartym konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, mają zostać ogłoszone w lipcu przyszłego roku. Umowy z beneficjentami będą zawierane do końca października 2019 r.

Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji będzie mogło wynieść do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Nabór dotyczy całego kraju oprócz projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.3 dotyczącego kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

W trzech poprzednich naborach dla poddziałania 1.6.1 do NFOŚiGW wpłynęło 105 wniosków od podmiotów ubiegających się o łączne wsparcie ponad 1,4 mld zł. Do tej pory zawarto 23 umowy (ma zostać podpisane 28).

Finansowe wsparcie otrzymały m.in. gmina Daszyna (woj. łódzkie) na projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, której całkowity koszt całkowity wyniósł ponad 44,3 mln zł, a dotacja ponad 19,6 mln zł. Dotacją w kwocie 3,7 mln zł wsparto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) realizujące – za 10,6 mln zł – projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Brodnicy” oraz JMP Flowers Power w Lublinie, które na „Budowę nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 Mwe” wydało 13,9 mln zł przy dotacji 4,2 mln zł.

Informacje o konkursie dostępne są tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj