Od 1 stycznia 2023 r. istnieje w Polsce możliwość prawnej formy współdziałania do celów VAT – wprowadzono szczególny rodzaj podatnika, wyłącznie do celów VAT. Jest nim grupa VAT (GV). Najistotniejszą cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy VAT.

Jest to opcja dla każdego podatnika VAT posiadającego siedzibę w Polsce1. W wypadku firm nieposiadających siedziby w Polsce mogą one skorzystać z tej opcji jedynie w zakresie, w jakim prowadzą w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium Polski. 

Rozwiązanie to pochodzi z prawa unijnego. Każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika podmioty mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które – będąc niezależnymi pod względem prawnym – są ściśle ze sobą powiązane. 

Potrójny test powiązań

Powiązania weryfikuje się za pomocą potrójnego testu. Weryfikacji podlegają powiązania finansowe, ekonomiczne oraz organizacyjne. Podczas całego okresu istnienia grupy VAT muszą być spełnione wszystkie trzy typy powiązań. 

Powiązania finansowe oznaczają: 

  • posiadanie bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
  • posiadanie ponad 50% praw głosu w&...