1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące wiele ustaw, zwane powszechnie „Polskim Ładem”. Zmiany dotyczą w szczególności zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jedną z regulacji, która istotnie wpłynie na kwotę podatku CIT, jest tzw. podatek minimalny.

Podatek minimalny zobowiązane są płacić spółki, które posiadają rezydencję w Polsce, oraz podatkowe grupy kapitałowe. Podatek obejmuje również podmioty zagraniczne, które prowadzą w Polsce działalność za pośrednictwem zakładu. Obowiązek zapłaty podatku minimalnego powstaje w sytuacji, gdy podmioty objęte tym podatkiem poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe lub osiągnęły wskaźnik rentowności w wysokości niższej niż 1% z tego źródła przychodów.

W celu obliczenia straty oraz udziału dochodu w przychodach nie uwzględnia się: kosztów nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, zaliczonych do kosztów podatkowych bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne; przychodów ani kosztów związanych z transakcją, której cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł stratę z takiej transakcji alb...