W ramach analiz prowadzonych przez właściwe ministerstwa zdiagnozowane zostały powody uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Są to m.in. ograniczenia o charakterze prawnym, w szczególności braki w zakresie definicji biometanu, reguł prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu oraz określenia wymogów (w tym dotyczących parametrów jakościowych) dla nowego rodzaju paliwa gazowego.

Ponadto obecne przepisy są ograniczone jedynie do możliwości zatłaczania biogazu rolniczego wyłącznie do sieci dystrybucyjnej gazowej. Problemem są także bariery techniczne związane z możliwością realizacji przyłączeń do sieci gazowej. 

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99). Obejmuje on w szczególności propozycje przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

Zmiany w nowelizacji

Szczegółowy zakres zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, wspierającej m.in. rozwój sektora biometanu, obejmuje:

    <...