Pod koniec listopada ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające Rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2022 r. poz. 2437). Nowelizacja ta ukierunkowana była w głównej mierze na jednostki kogeneracji, które stosują uproszczony sposób kalkulacji taryf dla ciepła. Nie pozwala on nadążać za zmianami otoczenia makroekonomicznego w kontekście możliwości pokrycia poprzez taryfę kosztów wytwarzania ciepła. 

Jak wszyscy wiemy, pomiędzy I a IV kwartałem 2022 roku mieliśmy do czynienia z niespotykanym skokiem cen paliw węglowych, gazowych, oleju opałowego, a także benzyny i oleju napędowego. Nic nie wskazuje na to, by proces został zatrzymany. W celu minimalizacji wpływu tego zjawiska zdecydowano się na wprowadzenie możliwości czasowego doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty. 

Zapewnić mają to przepisy dodanego paragrafu 47a. Ten bardzo ważny paragraf przewiduje możliwość doliczenia w odniesieniu do ciepła z jednostek kogeneracji określonej wysokości kwot. Co istotne, są one zróżnicowane ze względu na rodzaj stosowanego w danej jednostce paliwa, z tytułu pokrycia jego kosztów, które nie zostały uwzględnione w cenie ref...