Zarządzanie miejskim przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest złożonym procesem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, którego usprawnienie wymaga wspomagania komputerowego. Brak kompleksowego podejścia do problematyki zarządzania skutkuje tym, że zamiast rozwijania zintegrowanych systemów informatycznych przedsiębiorstwa wodociągowe zakupują i użytkują wiele samodzielnych programów komputerowych do niezależnego wykonywania różnych zadań związanych z eksploatacją.

Taki stan rzeczy powoduje problemy w administrowaniu licznymi programami, niemożność pełnego wykorzystania wszystkich informacji i danych pomiarowych gromadzonych w przedsiębiorstwie oraz brak efektywnej współpracy między jego różnymi działami. Rozwiązaniem są zintegrowane systemy informatyczne, czyli zaawansowane narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, obejmujące swym zasięgiem niemal wszystkie jego działy. Zintegrowane systemy oferują rozwiązania klas ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), CRM (zarządzanie relacji z klientami), ERM (zarządzanie prawami do informacji), PRM (zarządzanie relacjami z partnerami), SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), GIS (system informacji geograficznej) czy BI (analityka biznesowa) w jednym miejscu.

Wszystko w jednym miejscu

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie są zorganizowane modułowo lub komponentowo i obsługują wszystkie obszary zarządzania. To najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach. Optymalizują one procesy wewnętrzne i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Te z kolei służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).

Zarządzanie ukierunkowane na procesy

Projektanci systemów, realizując koncepcje zarządzania zorientowanego na procesy, stosują wiele rozwiązań technicznych, które pozwalają na efektywną implementację nawet bardzo złożonych procesów biznesowych. W ramach tychże procesów użytkownicy systemów komunikują się, przekazując sobie informacje o wszelkich obiektach, oczywiście zgodnie z kolejnymi krokami ich cyklu występowania w danym systemie. Przykładem może tu być wieloetapowa i wielowariantowa ścieżka akceptacji i płatności za faktury zakupowe. Idea ta opiera się na zaawansowanym systemie zarządzania obiegiem informacji, który nadzoruje przepływ ogromnej ilości danych. Osoba otrzymująca, a właściwie realizująca każdą z tych informacji, otrzymuje kompletną dokumentację w formie elektronicznej, np. dokumenty PDF, arkusze XLS oraz dokumenty zdefiniowane w zintegrowanym systemie, czyli wszelkiego rodzaju wnioski, umowy, aneksy, faktury itp.

Finanse i księgowość

W zintegrowanych systemach funkcjonują pakiety modułów, odpowiadające za wspomaganie prac realizowanych w działach księgowości, oczywiście zgodnie z wymogami przepisów prawa. 

Są to zazwyczaj moduły, w których spotykają się wszystkie zdarzenia gospodarcze. Moduły finansowo-księgowe zawierają elastyczne i strukturalne plany kont, często dostosowywane indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach mają również funkcję wielowalutowości, co przekłada się na możliwość wyliczania różnic w kursach walut. Moduły finansowo-księgowe oferują również możliwość przeprowadzania wieloprzekrojowych analiz obrotów i sald z dowolnych okresów i lat obrachunkowych z dostępem do dokumentów źródłowych, możliwość przeprowadzania symulacji księgowania (np. dla celów kontrolnych albo analitycznych), rozliczenia mię...